Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

             Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22.03.2018 r. została wydanadecyzja nr 47/18 udzielająca PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,pozwolenia na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych typu ECO I NG3 o przepływie nominalnym Q = 3l/s i drenażu oraz drenu retencyjno - rozsącznego       z rury PP Dn 400 mm o długości 35 m, instalacji elektroenergetycznej Sn i Nn, odgromowej, uziemiającej i oświetlenia zewnętrznego, budowę: kanałów kablowych, wieży słupowej   (rurowej) typu wa25/i/3378 o wys. 25,0 m, wiaty p.poż. i dróg wewnętrznych, rozbiórkę  – demontaż urządzeń elektroenergetycznych wraz z konstrukcjami i fundamentami na terenie rozdzielni 110kV, fundamentów betonowych pod konstrukcje wysokie i niskie, linii napowietrznych WN i kablowych SN i Nn, oświetlenia zewnętrznego, instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym, kanałów kablowych, wieży łączności radioliniowej oraz utwardzenia nawierzchni terenu stacji, na działce nr 30226, położonej przy ul. Wojska Polskiego 136A w Łomży.


            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.


         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji     publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.


            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 22 mar 2018 08:31
  • Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2018 08:37
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2018 07:43
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 339 razy
Linki