Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym projektowanej drogi powiatowej ul. Zawadzkiej, pasie drogowym drogi gminnej ul. Słonecznikowej, ul. Pszczelej i ul. Wiosennej w Łomży.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2018 r. została wydanadecyzja nr 46/18 udzielająca Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża,pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 355, Ø 160 i Ø 110 mm oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm, na działkach nr: 12268/9, 12269/4, 12270/2, 12264/2, 40584/7, 40584/21, 40585/3, 40585/6, 40586/14, 40608/4, 40625/17, 40624/2, 40623/7, 40622/2, 40626/2, 40631/2, 40630/9   i 40629/2 – stanowiących pas drogowy projektowanej drogi powiatowej ul. Zawadzkiej, działkach nr 40608/3, 40583/13 – stanowiących pas drogowy drogi gminnej ul. Słonecznikowej, działce nr 40626/1 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Pszczelej i działce nr 40581/1 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej nr 101162B ul. Wiosennej w Łomży.

 

            Jednocześnie informuję iż, niniejszej decyzji nadano w trybie art. 108 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960r - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późniejszymi zmianami), rygor natychmiastowej wykonalności.

 

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

 

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

 

          Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 21 mar 2018 14:00
  • Data opublikowania: środa, 21 mar 2018 14:09
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2018 09:01
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 367 razy
Linki