Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Poznańska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa z dnia 27.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w technologii polietylenowej wraz z zespołem redukcyjno-pomiarowym na średnim ciśnieniu o przepustowości Q=217,0 Nm3/h w obudowie kontenerowej, na terenie obejmującym działki nr: 30877/6, 30929/4, 40653 i 40071/2 położonym przy ul. Poznańskiej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 7 mar 2018 14:02
  • Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 14:04
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2018 07:52
Linki