Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wąska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na terenie obejmującym część działki o nr 12582 będącej pasem drogowym ul. Wąskiej oraz cześć działki o nr 11939/5 położonej przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 7 mar 2018 11:29
  • Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 11:33
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2018 07:52