Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania na budowę sieci wodociągowej w ul. Zawadzkiej, Słonecznikowej, Pszczelej i Wiosennej w Łomży.

            Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża,z dnia 27.02.2018 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 355, Ø 160 i Ø 110 mm oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm, na działkach nr: 12268/9, 12269/4, 12270/2, 12264/2, 40584/7, 40584/21, 40585/3, 40585/6, 40586/14, 40608/4, 40625/17, 40624/2, 40623/7, 40622/2, 40626/2, 40631/2, 40630/9   i 40629/2 – stanowiących pas drogowy projektowanej drogi powiatowej ul. Zawadzkiej, działkach nr 40608/3, 40583/13 – stanowiących pas drogowy drogi gminnej ul. Słonecznikowej, działce nr 40626/1 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Pszczelej i działce     nr 40581/1 - stanowiącej pas drogowy drogi gminnej nr 101162B ul. Wiosennej w Łomży.


            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.


           Zgodnie z art. 49 § 2 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami ) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 2 mar 2018 14:49
  • Data opublikowania: piątek, 2 mar 2018 14:55
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 mar 2018 07:59
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 366 razy
Linki