Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego na budowę ulicy Kolejowej w Łomży

Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09.02.2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa ulicy Kolejowej z połączeniem z ul. Towarową w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz rozbiórką części hali magazynowej” na odcinku pomiędzy ul. Sikorskiego (w ciągu drogi krajowej nr 63) i ul. Towarową (droga gminna nr 101179B).

Zakres robót budowlanych obejmuje;

  • budowę ulicy wraz z połączeniem do ul. Towarowej,
  • budowę skrzyżowania typu rondo,
  • budowę zatok autobusowych,
  • budowę chodników dla pieszych,
  • budowę ciągu pieszo – rowerowego,
  • przebudowę i budowę zjazdów,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę linii oświetlenia ulicznego,
  • budowę kanału technologicznego,
  • rozbiórkę części hali magazynowej i odbudowę ścian konstrukcyjnych,
  • przebudowę istniejących sieci w zakresie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,
  • zapewnienie rezerwy trasy kanału ciepłowniczego,
  • zapewnienie rezerwy trasy gazociągu,
  • zapewnienie rezerwy trasy kabla energetycznego średniego napięcia,
  • zezwolenie na wycinkę drzew kolidujących z planowana inwestycją,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

  • działki nr 22892 na działki nr 22892/1 i 22892/2,
  • działki nr 22893/27 na działki nr 22893/44 i 22893/45,
  • działki nr 22893/29 na działki nr 22893/46 i 22893/47,
  • działki nr 22893/30 na działki nr 22893/48 i 22893/49,
  • działki nr 23659/9 na działki nr 23659/20, 23659/19 i 23659/21,
  • działki nr 23659/10 na działki nr 23659/23, 23659/22 i  23659/24,
  • działki nr 23659/16 na działki nr 23659/25 i 23659/26,
  • działki nr 23876 na działki nr 23876/1 i 23876/2,
  • działki nr 23877 na działki nr 23877/1 i 23877/2,
  • działki nr 23878 na działki nr 23878/1 i 23878/2,
  • działki nr 23903 na działki nr 23903/1 i 23903/2.

Inwestycja projektowana jest w obrębie 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1 na działkach o numerach ewidencyjnych:

-  istniejący pas drogowy, dz. nr : 22893/15, 22893/28, 22969/1, 23880, 23881, 23663/8,

- 22892/1, 22893/44, 22893/46, 22893/48, 23659/20, 23659/23, 23659/25, 23876/1, 23877/1, 23878/1, 23903/1 – powstałych w wyniku podziału nieruchomości j.w.

oraz działkach poza pasem drogowym, przeznaczonych do czasowego zajęcia nr:

- 22431/29 – pas drogowy ul. Sikorskiego – budowa połączenia z istniejącym wlotem ul. Kolejowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego w ul. Sikorskiego, budowa odcinka kanału technologicznego, budowa odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

- 23663/8 – pas drogowy ul. Towarowej – budowa odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

- 23663/11 – budowa odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

- 23663/12 – budowa odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

- 22892 (po podziale 22892) – podłączenie przebudowywanej energetycznej linii kablowej do stacji transformatorowej.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 28 lut 2018 15:02
 • Data opublikowania: środa, 28 lut 2018 15:08
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 23 mar 2018 07:37
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 355 razy
Linki