Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 30226, położonej przy ul. Wojska Polskiego 136A w Łomży.

            Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, z dnia 29.12.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na:


- rozbudowę stacji elektroenergetycznej 110/15kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych typu ECO I NG3 o przepływie nominalnym Q = 3l/s i drenażu oraz drenu retencyjno - rozsącznego z rury PP Dn 400 mm o długości 35 m, instalacji elektroenergetycznej Sn i Nn, odgromowej, uziemiającej i oświetlenia zewnętrznego,


- budowę: kanałów kablowych, wieży słupowej (rurowej) typu wa25/i/3378 o wys. 25,0 m, wiaty p.poż. i dróg wewnętrznych,


- rozbiórkę – demontaż urządzeń elektroenergetycznych wraz z konstrukcjami i fundamentami na terenie rozdzielni 110kV, fundamentów betonowych pod konstrukcje wysokie i niskie, linii napowietrznych WN i kablowych SN i Nn, oświetlenia zewnętrznego, instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym, kanałów kablowych, wieży łączności radioliniowej oraz utwardzenia nawierzchni terenu stacji,


na działce nr 30226, położonej przy ul. Wojska Polskiego 136A w Łomży.


            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.         


            Zgodnie z art. 49 § 2 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami ) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.


 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 22 lut 2018 10:27
  • Data opublikowania: czwartek, 22 lut 2018 11:06
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2018 08:18
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 316 razy