Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży – II etap - w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

            Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuję, że na wniosek Miasta Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, z dnia 12.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży – II etap, na terenie obejmującym działki nr: 10060, 10772/3, 10772/4, 10774, 10775/2, 10776/1, 10776/2, 10779/1, 10779/2, 10779/3, 10780/1, 10780/2, 10780/3, 10781/1, 10781/2, 10781/3, 10874/3, 10874/4, 10874/6, 10874/7, 10875/1, 10875/2, 10875/3, 10876/1, 10876/2, 10876/3, 10877/1, 10877/2, 10877/3, 10878/4, 10878/5, 10878/6, 10878/7, 10878/8, 10878/9, 10878/10, 10878/11, 10878/12, 10879/1, 10879/2, 10879/3, 10880/1, 10880/2, 10880/3, 10882/1, 10882/2, 10882/3, 10883/1, 10883/2, 10883/5, 10884/10, 10884/7, 10884/8, 10887/5, 10887/6, 10888, 10889, 11669/10, 12236/10, 12236/11, w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki w  Łomży.

            W przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, dlatego też na podstawie art. 49a K.p.a., kolejne zawiadomienia w tej sprawie zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu (www.lomza.pl/bip).

            Ponadto informuję, że w przypadku zawiadomienia w wyżej wymieniony sposób o wydanej decyzji podlegającej zaskarżeniu, strona może złożyć wniosek do organu, który ją wydał, o udostępnienie jej odpisu w sposób i formie określonym we wniosku.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

              Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 14 lut 2018 10:59
  • Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 11:03
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lut 2018 08:39