Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ul. Szmaragdowa

Z A W I A D O M I E N I E

 

                                                                                                                                                            Łomża, dnia 08.02.2018r.

WAR.6733.11.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

             Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych o średnicach Dn200/355mm i Dn150/315mm na terenie obejmującym działki nr: 12292/3, 12296/3, 12295/1, 12294/3, 12294/4, 12294/5, 12721, położonym przy ul. Szmaragdowej w Łomży.

             W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, pok. 205) w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży tj. do dnia 01 marca 2018r.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 lut 2018 12:28
  • Data opublikowania: czwartek, 8 lut 2018 12:32
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2018 07:40