Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną i mieszkalną oraz wiatą na odpady stałe i infrastrukturą techniczną na działkach nr 23218/2, 23219/2 i 23220/2 przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Łomży.

          Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 05.02.2018 r. została wydanadecyzja nr 21/18 udzielająca dla Andrzeja Grabowskiego, zam. 18 – 520 Stawiski, ul. Wiejska 13, pozwolenia na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną i mieszkalną oraz wiatą na odpady stałe wraz z infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, miejscami postojowymi, placami manewrowymi, podziemną wagą dla samochodów ciężarowych, podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 2,7 m³ wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz podziemnym zbiornikiem na deszczówkę, usytuowanych na działkach nr 23218/2, 23219/2   i 23220/2 przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Łomży.


         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.


         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji     publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


         Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.


         Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 6 lut 2018 10:57
  • Data opublikowania: wtorek, 6 lut 2018 11:02
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 mar 2018 12:12
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 413 razy