Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych na działkach nr 23657/8, 23657/7 i 23657/13 położonych przy Al. Piłsudskiego i ul. Spokojnej w Łomży.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30.01.2018 r. została wydanadecyzja nr 19/18 udzielająca dla „SONAROL” Spółka Jawna Najda z siedzibą w Jedwabnem, ul. Polna 27, pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych w skład której wchodzą;
- pawilon obsługi stacji,
- pięć dystrybutorów paliwa, w tym jeden dystrybutor gazu LPG,
- wiata nad dystrybutorami,
- dwa podziemne zbiorniki paliwowe, dwupłaszczowe,
- dwa podziemne zbiorniki gazu płynnego propan-butan,
- stanowisko odkurzacza i instalacji sprężonego powietrza,
- myjnia ręczna bezdotykowa dwustanowiskowa,
- pylon cenowo-reklamowy,
- niezbędna infrastruktura techniczna w zakresie; budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz kanalizacji deszczowej, przebudowy oraz częściowej rozbiórki kanału c.o., częściowej     rozbiórki przyłącza wodociągowego, utwardzenie dróg wewnętrznych, chodników i parkingów na działkach nr 23657/8, 23657/7 i 23657/13 położonych przy Al. Piłsudskiego i ul. Spokojnej w Łomży.


            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.


         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji     publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


         Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.


          Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 1 lut 2018 14:56
  • Data opublikowania: czwartek, 1 lut 2018 15:01
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2018 07:40