Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i przedłużenie ulicy Meblowej)

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)oraz art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z Uchwałą 314/XXXVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej)

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 7 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 207 w godzinach 1000-1400, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Projekt zmiany planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.lomza.pl/bip/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. o godzinie 1100w siedzibie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14, 18-400 w Łomży – sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1  pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

 

Uwagi do Prezydenta należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia14 marca2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Łomża. Uwagi mogą być wnoszone:

-         w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łomży, Wydział Architektury, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;

-         w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój nr 207,

          w godz. 1000-1400;

-         w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: ratusz@um.lomza.pl wpisując w tytule: „uwagi do projektu zmiany miejscowego planu - rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej”.

Prezydent Miasta Łomża

Mariusz Chrzanowski

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 30 sty 2018 10:27
  • Data opublikowania: wtorek, 30 sty 2018 10:39
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2018 07:52
Linki