Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy: linii kablowych nn i sn oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Elbląska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

         

          Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 11.01.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy: linii kablowych niskiego i średniego napięcia nN-0,4kV, SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV na terenie obejmującym działki nr: 31324/1, 30260, 30259, 30258, 30257, 30256, 30255, 30254, 30253, 30252, 30251, 30250, 30249, 30248, 30247, 30246/2, 30245/2, 30244/1, 30244/2, 30243, 30242, 30241, 30240, 30239, 30238, 30237, 30236, 30300, 30601, 30221/8, 30220/8, 31324/2 położone w rejonie ul. Elbląskiej i ul. Wojska Polskiego w Łomży.

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

              Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sty 2018 14:32
  • Data opublikowania: piątek, 12 sty 2018 14:40
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2018 09:57