Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Kwalifikacja wojskowa 2018

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254), tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. natomiast na terenie miasta Łomża w dniach 05.03 – 30.03.2018 r.

Kwalifikacja wojskowa w 2018 r. będzie przeprowadzona w pełnym ustawowym zakresie.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 1999 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1994 - 1998, którzy dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej z różnych powodów,
 • kobiety urodzone w talach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzona na podstawie:

 • ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm. );
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm.) ;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077   z późn. zm.);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 735);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r., poz.51);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54, poz. 321 );
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254);
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1980 );
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595, z 2006 r. Nr 211, poz.1557, z 2009 r. Nr 106, poz.886, z 2010 r. Nr 189, poz.1268, z 2011 r. Nr 6, poz.24 i z 2012 r., poz.548 oraz z 2015 r. poz. 1424)
 • Kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzona także na podstawie aktu prawnego Wojewody Podlaskiego - zarządzenia Nr 1/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich - (w trakcie nowelizacji) oraz Wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej na terenie woj. podlaskiego w 2018 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1980 z późn. zm. ) stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej ( art.32 ust. 6 ustawy ) wykonywane będą następujące czynności;

 1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 2. ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 3. wstępne przeznaczanie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 4 ust. 2 osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej,
 4. zakładanie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji,
 5. wydawanie wojskowych dokumentów osobistych,
 6. przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy,
 7. przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

 

Czynności, o których mowa w pkt 1 należą do wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) albo upoważnionego pracownika urzędu gminy ( miasta ), wymienione zaś w pkt 2 - realizowane będą przez powiatową komisję lekarską, a w punktach 3 – 7 - przez wojskowego komendanta uzupełnień albo jego upoważnionego przedstawiciela.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) - art. 35 ust. 2 ustawy. Ponadto starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) zapewnia lokal dla, powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do pracy tych organów, a także bezpieczeństwo pracy organów przeprowadzających kwalifikację (art. 32a ust. 1 ustawy ).

 

Do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2254 ) – będą wzywane również kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

 

W przypadku niezgłoszenia się osoby podlegającej stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta ) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień może:

 

 • nałożyć grzywnę w celu przymuszenia albo,
 • zarządzić przymusowe doprowadzenie przez Policję,
 • zaniechać złożenia wniosku o egzekucję administracyjną można tylko wobec tych osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które - według wcześniejszych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym - nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od szeregu lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego (nie mogły zapoznać się również z obwieszczeniem wojewody wzywającym do kwalifikacji wojskowej) tj. gdy obowiązek stawienia się, nie jest wymagalny.

Kwalifikacja wojskowa dla miasta Łomży będzie przeprowadzona w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3.

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sty 2018 12:56
 • Data opublikowania: piątek, 12 sty 2018 13:24
 • Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 kwi 2018 11:12
Linki