Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną i mieszkalną na działkach nr: 23218/2, 23219/2 i 23220/2 przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Łomży.

         Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jed-nolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamiam, że na wniosek Andrzeja Grabowskiego, zam. 18 – 520 Stawiski, ul. Wiejska 13, z dnia 29.12.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną i mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną, budową drogi dojazdo-wej, miejsc postojowych, placów manewrowych, wiaty na odpady stałe, podziemnej wagi dla samochodów ciężarowych, podziemnego zbiornika na gaz płynny oraz zbiornika na deszczówkę, usytuowanych na działkach nr: 23218/2, 23219/2 i 23220/2 przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Łomży.


         Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ob-wieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.


 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 10 sty 2018 11:44
  • Data opublikowania: środa, 10 sty 2018 14:06
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 10:24
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 350 razy