Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku zakładu produkcji szyb zespolonych przy ul. Mała Kraska 11A w Łomży.

            Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) zawiadamiam, że na wniosek UniGlass Polska Spółka  z o. o., ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża z dnia 30.11.2017 r., uzupełniony dnia 19.12.2017r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku zakładu produkcji szyb zespolonych o część socjalno-biurową, magazynowo-produkcyjną i podwieszone zadaszenia na terenie obejmującym działki o nr ew. 40110/2, 40109/3, 40109/5, 40109/10, 40058/2, 40055/2, 40054/4, 40059, 40056/2, 40060/2, 40057/2, 40109/8 położonych przy ul. Mała Kraska 11A w Łomży.

 

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 27 gru 2017 12:46
  • Data opublikowania: środa, 27 gru 2017 12:54
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 sty 2018 08:25
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 299 razy