Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego na budowę stacji paliw na działkach nr 23657/8, 23657/7 i 23657/13 położonych przy Al. Piłsudskiego i ul. Spokojnej w Łomży

             Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) zawiadamiam, że na wniosekSONAROL” Spółka Jawna Najda z siedzibą w Jedwabnem, ul. Polna 27 z dnia 12.12.2017 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji paliw w skład której wchodzą:
- pawilon obsługi stacji,
- pięć dystrybutorów paliwa, w tym jeden dystrybutor gazu LPG,
- wiata nad dystrybutorami,
- dwa podziemne zbiorniki paliwowe, dwupłaszczowe,
- dwa podziemne zbiorniki gazu płynnego propan-butan,
- stanowisko odkurzacza i instalacji sprężonego powietrza,
- myjnia ręczna bezdotykowa dwustanowiskowa,
- pylon cenowo-reklamowy,
- niezbędna infrastruktura techniczna w zakresie: budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz kanalizacji deszczowej, przebudowy oraz częściowej rozbiórki kanału c.o., częściowej rozbiórki przyłącza wodociągowego, utwardzenie dróg wewnętrznych, chodników i parkingów


na działkach nr 23657/8, 23657/7 i 23657/13 położonych przy Al. Piłsudskiego i ul. Spokojnej w Łomży.


            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.


           

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 22 gru 2017 11:54
  • Data opublikowania: piątek, 22 gru 2017 12:05
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 sty 2018 07:41
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 382 razy