Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na roboty budowlane udzielone Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na działce nr 10506/24 przy ul. Spółdzielczej 32 w Łomży.

           Na podstawie art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 22.12.2017 r. została wydanadecyzja nr 321/17 udzielająca dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  Al. Legionów 7B, 18-400 Łomża, pozwolenia na roboty budowlane obejmujące wykonanie docieplenia, remontu i dyspozycji kolorystycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 32 w Łomży na działce o nr ew. 10506/24.

 

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

 

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem        w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks   postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 22 gru 2017 11:44
  • Data opublikowania: piątek, 22 gru 2017 11:53
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 sty 2018 08:11
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 397 razy