Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania EDPOL Food & Innovation Spółce z o.o., pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej, usytuowanego na działce nr 20251/9 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 13.12.2017 r. została wydanadecyzja nr 311/2017, udzielająca dla EDPOL Food & Innovation Spółki z o.o. w Łomży, ul. Nowogrodzka 155A, pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej, usytuowanego na działce nr 20251/9 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.                                                                            

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 gru 2017 12:53
  • Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 12:58
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sty 2018 08:42
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 350 razy