Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 12295/1 i 12294/1 położonych przy ul. Szmaragdowej w Łomży.

           Na podstawie art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 11.10.2017 r. została wydanadecyzja nr 258/2017 - udzielająca dla Development Sp. Jawna Zacharzewski  i Skowroński, ul. Porucznika Łagody 4C lok. III, 18-400 Łomża, pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w podziemiu budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacjami i oświetleniem zewnętrznym), zagospodarowaniem terenu i parkingami na działkach nr 12295/1 i 12294/1 położonych przy ul. Szmaragdowej  w Łomży.


            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.


            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.


Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).


            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 paź 2017 12:21
  • Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2017 12:25
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lis 2017 10:51
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 402 razy