Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta Łomża ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łomży u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej.

PREZYDENT

MIASTA ŁOMŻA

WGN.6840.3.18.2017                                                                        Łomża,  26  lipca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 355/XL/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej.

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działek położonych w Łomży u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej, objętych księgą wieczystą nr LM1L/00019125/8.

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza netto

Wadium

1

12720/2

0,4900 ha

1 764 000 zł

176 400 zł

2

12720/3

0,5935 ha

2 374 000 zł

237 400 zł

3

12720/4

0,4400 ha

1 496 000 zł

149 600 zł

4

12720/5

0,4588 ha

1 835 200 zł

183 520 zł

2. Na terenie nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki zostały objęte decyzjami nr 94/2016 i nr 95/2016 o warunkach zabudowy dotyczącymi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze.

3. Przetargi na poszczególne działki odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 11.00, w dniu 6 października 2017 roku, w kolejności zgodnej z tabelą zamieszczoną w punkcie 1.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).

5. Wadium dla poszczególnych działek, w wysokościach podanych w tabeli, uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 3 października 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, Stary Rynek 14,
18 – 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego). W tytule należy wpisać numer działki, której wadium dotyczy.

6. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

9. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działek ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.

11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 2. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
 3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 4. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005, przed podpisaniem aktu notarialnego.  
 1. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.
 1. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl
 2. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.
 3. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

Akceptował/ Opracował/ sprawę prowadzi: Paulina Gałązka – zastępca naczelnika – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel.86 215 68 24

 • Data powstania: Data powstania: środa, 26 lip 2017 10:54
 • Data opublikowania: poniedziałek, 31 lip 2017 11:06
 • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 paź 2017 07:08
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Agnieszka B. Muzyk
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 4563 razy