Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzji Nr 6/D/17 z dnia 19.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.03.2017 r., sprostowanego w dniu 05.04.2017 r. - została wydana decyzja Nr 6/D/17 z dnia 19.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną” od ul. Wesołej (od km 0+000,00 do km 0+148,94) – w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 

   • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi dla kategorii KR2,
   • wykonaniu jezdni z kostki brukowej,
   • wykonaniu chodników,
   • budowę zjazdów indywidualnych,
   • budowie systemu odwodnienia wraz ze studniami i przykanalikami,
   • budowie oświetlenia drogowego,
   • zagospodarowaniu zieleni w granicach pasa drogowego

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

   • działki nr 21991 na działki 21991/1 i 21991/2,

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach geodezyjnych:

   • 23609/2, 22009/2, 22005/1, 21987 – działki w całości przewidziane pod pas drogowy,
   • 21991/1 – działce powstałej z podziału działki 21991,

oraz działce przeznaczonej do czasowego zajęcia:

   • 23797 – w celu podłączenia projektowanego uzbrojenia terenu z sieciami istniejącymi w pasie drogowym ul. Wesołej.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 maj 2017 15:08
 • Data opublikowania: piątek, 19 maj 2017 15:16
 • Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 cze 2017 07:50
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 339 razy