Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-zmiana decyzji środowiskowej

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2017-05-19

WGK.6220.8.2017.MB

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016. poz. 353)

 zawiadamia się

 że w dniu16.05.2017 r na wniosek Bastecor Sp. z o.o. i Giez Sp. z o.o. w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża znak: ROS.6220.34.2013 z dnia 12.08.2013 r została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 63 ust.1 i ust. 4 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku … i § 3 ust. 1 pkt. 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 71) inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym dla w/w postępowania i decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Decyzją z dnia 12.08.2013 r znak: ROS.6220.34.2013 Prezydent Miasta Łomża orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW każda przy Al. Legionów w Łomży na rzecz Bastecor Sp. z o.o. i Windfarm Sp. z o.o. z siedz. w Warszawie. Obie spółki reprezentowane przez pełnomocnika złożyły wniosek o zmianę tej decyzji rozszerzając zakres planowanego przedsięwzięcia o:

1) budowę przyłącza energetycznego do stacji GPZ Łomża 1;  

2) wykorzystanie transformatorów typu „suchego”;

3) czyszczenie paneli fotowoltaicznych „na sucho”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji postępowania, biorąc pod uwagę uzyskane w postępowaniu opinie urzędów współdziałających oraz środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji Prezydent Miasta Łomża stwierdził, że planowana zmiana oraz cała zmieniona inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko i warunki życia ludzi i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do wiadomości.

 Obwieszczenie niniejsze umieszczono:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 maj 2017 09:51
  • Data opublikowania: piątek, 19 maj 2017 09:55
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 cze 2017 07:38