Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Łomża

Łomża, dnia 16-05-2017 roku

WGK.6341.11.2017.MM                                                                    

Z A W I A D O M I E N I E

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 61 § 1 stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się

że na wniosek, Powiatu Zambrowskiego w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Zambrowskiego z siedzibą w Zambrowie ul. Fabryczna 3, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wykonanie urządzeń wodnych tj. odcinków rowów w km 4+155 - 4+408,35 prawa strona, w km 4+900 - 5+235 prawa strona i w km 5+120 - 5+190 lewa strona oraz szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2007B Rutki - Mężenin – Szlasy-Mieszki – Czochanie-Góra – Wnory Stare w lokalizacji km 2+836 – 6+489 gmina Rutki.

Z przedłożoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Stary Rynek 14, pokój Nr 103. W czasie trwania postępowania złożyć można uzasadnione uwagi i wnioski w powyższej sprawie w ww. miejscu.

 Zawiadomienie niniejsze podano do wiadomości poprzez:

- strony internetowe Urzędu (BIP),

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 maj 2017 11:23
  • Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2017 11:27
  • Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2017 07:47