Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - odmulanie Łomżyczki

Prezydent Miasta Łomża

Łomża 2017-05-12

WGK.6220.15.2017.MB

OBWIESZCZENIE

               Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r poz. 23), w myśl art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 353, ze zm.),

zawiadamia się, że

na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu rzeki Łomżyczka w km 0+000 – 7+710 poprzez usunięcie namułów i rumoszu na odcinku od mostu na ul. Poznańskiej do ujścia.  

 Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska WGK Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92).

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Prezydent Miasta Łomża wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

 Otrzymują pozostałe strony postępowania poprzez:

- strony internetowe Urzędu (BIP)

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 15 maj 2017 08:42
  • Data opublikowania: poniedziałek, 15 maj 2017 08:50
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 maj 2017 09:16