Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B – ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 marca 2017 r.- została wydana decyzja Nr 5/D/17 z dnia12.05.2017 r.    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B – ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 0+415,50”, w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 • przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B – ulicy Stacha Konwy od km 0+000,00 do km 0+415,50,
 • przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników i budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę i przebudowę parkingów,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • przebudowę oświetlenia ulicy,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci cieplnej,
 • przebudowę doziemnej sieci energetycznej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 • działki nr 10140/1 na działki 10140/13 i 10140/14.

Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych;

 • 10132/2, 10133, 10153, 10164 (obręb 0001 m. Łomża)
 • 10140/13 (powstałej z podziału działki nr 10140/1)

oraz działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia:

 • 10224, 10137/1,10137/2 (obręb 0001 m. Łomża) pod przebudowę kolizji sieci cieplnej i elektrycznej.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 maj 2017 13:31
 • Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 13:37
 • Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 cze 2017 07:28
 • Wytwarzający informację: Prezydenta Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 335 razy