Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21 marca 2017 r.- została wydana decyzja Nr 4/D/17 z dnia 09.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowę ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w zakresie robót budowlanych obejmujących;

  • jezdnię,
  • ciąg pieszo – rowerowy,
  • chodniki,
  • zjazdy,
  • parkingi,
  • pasy postojowe dla samochodów osobowych,
  • kanalizację deszczową,
  • oświetlenie uliczne,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

  • działki nr 30101/5 na działki 30101/25 i 30101/24.

Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych:

30101/22, 30101/3, 30101/5 (numer nieruchomości przed podziałem), 30938, 30101/6, 30958, 30981, 31006, 30104/1, 30104/2, 30104/3, 31319, 30101/8, 31198/1, 30101/9, 30101/10, 30101/11, 30101/12, 30101/16, 30072/2, 30116

oraz działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia:

  • 30116, 30101/22 - obszar niezbędny do połączenia projektowanej linii oświetleniowej z linią oświetleniową istniejącą na ulicy Piaski,
  • 31198/1 – obszar niezbędny do połączenia projektowanej linii oświetleniowej z szafką pomiaru zużycia energii elektrycznej,

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 10 maj 2017 11:46
 • Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 11:55
 • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 cze 2017 07:38
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta dr Agnieszka Barbara Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 379 razy