Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę nr 87/17 z dnia 05.05.2017 r. na działkach nr 30041/2, 30042/1 i 30042/2 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r., 353) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.05.2017 r., została wydana decyzja Nr 87/17 udzielająca Pawłowi Przestrzelskiemu pozwolenia na przebudowę odcinka kanału: Rowu Zawala 2, urządzenia melioracji podstawowych, odprowadzającego wody do rzeki Łomżyczki na rów kryty Ø 0,60 m, L=92,0 mb zlokalizowany na działce nr 30041/2, 30042/1 i 30042/2 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/sBudownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.


Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 maj 2017 14:59
  • Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 15:04
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 cze 2017 07:52