Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę Nr 86/17 z dnia 05.05.2017 r. na działkach nr 30041/2, 30042/1, 30042/2 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r., 353) podajedo publicznej wiadomości, że w dniu 05.05.2017 r., została wydana decyzja Nr 86/17 udzielająca Pawłowi Przestrzelskiemu pozwolenia na budowę budynku magazynowo – biurowego, wiaty na palety, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi i separatorami substancji ropopochodnych, budowę zbiornika retencyjnego, naziemnego zbiornika na gaz LPG oraz totemu informacyjnego, parkingów na samochody osobowe i ciężarowe z utwardzeniami i drogami dojazdowymi wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną gazową na działkach nr 30041/2, 30042/1, 30042/2 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/sBudownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Zgodnie z art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 maj 2017 14:52
  • Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 14:58
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 cze 2017 07:28
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 389 razy