Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: Pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży

           Na podstawie art. 33 ust. 1 - w związku z art. 72 ust. 1 i 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i art. 28 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w dniu 19.04.2017 r. została wydana decyzja nr 75/2017   - udzielająca Miastu Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku A-B w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 40608/2 w rejonie ul. Zawadzkiej i Wiosennej w Łomży.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publikacji ogloszenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 21 kwi 2017 12:34
  • Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2017 12:39
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 maj 2017 08:23
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 223 razy