Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy: „Rozbudowy ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21 marca 2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 • jezdnię,
 • ciąg pieszo – rowerowy,
 • chodniki,
 • zjazdy,
 • parkingi,
 • pasy postojowe dla samochodów osobowych,
 • kanalizację deszczową,
 • oświetlenie uliczne.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 • działki nr 30101/5 na działki 30101/25 i 30101/24.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach geodezyjnych:

30101/22, 30101/3, 30101/5 (numer nieruchomości przed podziałem), 30938, 30101/6, 30958, 30981, 31006, 30104/1, 30104/2, 30104/3, 31319, 30101/8, 31198/1, 30101/9, 30101/10, 30101/11, 30101/12, 30101/16, 30072/2, 30116

oraz działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia:

 • 30116, 30101/22 - obszar niezbędny do połączenia projektowanej linii oświetleniowej z linią oświetleniową istniejącą na ulicy Piaski,
 • 31198/1 – obszar niezbędny do połączenia projektowanej linii oświetleniowej z szafką pomiaru zużycia energii elektrycznej.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity: (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża

            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: środa, 29 mar 2017 13:46
 • Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 13:52
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 643 razy
Linki