Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.      z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 05 lipca 2016 r., wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza  w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” na drodze gminnej nr 101098B klasy technicznej „Z” o prędkości projektowej 50 km/h”

                                                                                                                     

w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 

 • budowę nawierzchni jezdni oraz wlotów przyległych ulic,
 • budowę chodników dla pieszych,
 • budowę ciągów pieszo – rowerowych,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • przebudowę i budowę zjazdów,
 • budowę parkingów i pasów postojowych dla samochodów ciężarowych,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę elementów sieci energetycznej i telekomunikacyjnej,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • wykonanie obostrzeń na napowietrznej linii SN,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Inwestycja projektowana jest w obrębie Łomża 3 (Nr 0003) i Łomża 4 (Nr 0004) na działkach o numerach geodezyjnych: 30910/49, 30917/4 40653, 40075, 40111, 40086/1, 40086/2, 40112/1 (powstała z podziału działki nr 40112),

 

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 

 • działki nr 40112 na działki nr: 40112/1 i 40112/2.

 

czasowym zajęciem działek: 40118 i 40119 ,

 

wycinką 293 drzew i 95 m2 krzewów,

 

nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

 

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity: (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża

            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 8 lip 2016 12:14
 • Data opublikowania: piątek, 8 lip 2016 12:20
Linki