Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Polityka zagraniczna

Prezydent Miasta mając na uwadze przygotowania Polski do integracji z Unią Europejską oraz dostosowanie do wymogów, jakie powinny spełniać samorządy pretendujące do miana europejskich, a także uznając współpracę z zagranicą za ważny kierunek rozwoju miasta Łomży, pragniemy kontynuować i nawiązać nowe kontakty, szczególnie z regionami państw Unii Europejskiej.
Naszym celem jest głównie inicjowanie i wspieranie wszelkich zagranicznych przedsięwzięć zarówno o charakterze lokalnym, jak i regionalnym. Główne dziedziny współpracy, które nas interesują dotyczą: administracji samorządowej, gospodarki, handlu i usług, transportu, komunikacji, łączności, ekologii i ochrony środowiska, rolnictwa, kultury, nauki i oświaty, wymiany młodzieży, sportu i rekreacji. Ważnym elementem ww. współpracy jest wymiana doświadczeń w poszczególnych dziedzinach oraz nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, sprzyjających społecznościom lokalnym współpracujących regionów.


1.USA (Iowa) - Muscatine

Rozpoczęcie współpracy: 17 lutego 1994r, reaktywowane Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych
-14 sierpnia 2001
Przyjęcie do Programu Miast Siostrzanych

Podmioty współpracujące: Miasto Łomża – Burmistrz Miasta Muscatine

Zakres przedmiotowy współpracy:
- pobyty przedstawicieli władzy i lobby kierowniczego w USA i Łomży,
- pobyty dzieci i młodzieży w Muscatine na rocznych i miesięcznych kursach nauki języka angielskiego, podejmowania nauki w amerykańskich szkołach, prezentowania osiągnięć plastycznych w międzynarodowych konkursach,
- promocja miasta w Muscatine, w Stanie Iowa,
- badania rynku dla tworzenia handlu „Wschód –Zachód”,
- kontynuowanie i nawiązywanie wzajemnych kontaktów między mieszkańcami podobnych miast i innych narodowości.

2.Ukraina - Nowograd Wołyński

Rozpoczęcie współpracy:
14 września 1994 - List intencyjny
2 października 1995 - Porozumienie
30 sierpnia 1995 - Uchwała Nr 111/ XX/ 95
Rady Miejskiej Łomży

Podmioty współpracujące:
Miasto Łomża - Nowograd Wołyński,
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Oddział Łomża - Nowograd Wołyński

Zakres przedmiotowy współpracy:
- wzajemna wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego,
- kultura i sztuka, sport, turystyka, oświata i wychowanie,
- współpraca ekonomiczna i gospodarcza,
- ochrona środowiska naturalnego,
- pomoc na wypadek klęsk żywiołowych.

3.Republika Litewska -Soleczniki

Rozpoczęcie wspólpracy -15 luty 1995
Uchwała Nr 55/XII/95 Rady Miejskiej Łomży

Podmioty wspólpracujące:
Agencja Rozwoju Regionalnego,
Łomżyńska Izba Przemysłowo – Handlową,
Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Oddział Łomża

Zakres przedmiotowy wspólpracy:
- wzajemna wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego,
- kultura i sztuka, sport i turystyka, oświata i wychowanie,
- działalność gospodarcza,
- promocja,
- ochrona środowiska naturalnego,
- ochrona zdrowia,
- udzielanie pomocy na wypadek klęsk ekologicznych, żywiołowych, katastrof i epidemii.

4.Włochy - Region Lombardii

Rozpoczęcie wspólpracy - 17 czerwca 2000
List intencyjny podpisany przez Prezydenta Miasta
Łomży i Starostę Powiatu Ziemskiego Łomżyńskiego

Podmioty wspólpracujące:
Włosko - Polska Izba Handlowa w Mediolanie
Polsko - Włoska Izba Gospodarcza w Warszawie

Zakres przedmiotowy współpracy:
- możliwości inwestowania w Polsce,
- tworzenie spółek z kapitałem zagranicznym,
- Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce,
- prywatyzacja średnich przedsiębiorstw

5.Republika Białorusi - Region Połocka

Rozpoczęcie współpracy - 17 czerwca 2000
List intencyjny pomiędzy Regionem Połockim, a Regionem Łomżyńskim

Podmioty wspólpracujące:
Miasto Łomża - Region Połocka
Starosta Powiatu Ziemskiego Łomżyńskiego- Regionem Połockim

Zakres przedmiotowy wspólpracy:
- kultura,
- edukacja,
- ekonomia,
- współpraca gospodarcza.

6.Litwa- Kowno

Rozpoczęcie wspólpracy -19 luty 2002
Umowa o współpracę między samorządami,
30 kwietnia 2002 Uchwała Nr 375/LXIX/02 Rady Miejskiej Łomży

Podmioty wspólpracujące:
Wojewoda Podlaski-Naczelnik Administracji Okręgu Kowieńskiego,
Urząd Miejski - Starosta Regionu Kowieńskiego,
Izba Handlowo -Przemysłowa w Białymstoku - Kowieńska Izba Handlowa,

Zakres przedmiotowy wspólpracy:
- wymiana doświadczeń w zakresie:
• gospodarki,
• oświaty, kultury,
• spraw socjalnych,
• ochrony środowiska,
• organizacji pozarządowych


Kierunki polityki:
Partnerska współpraca z innymi regionami zagranicznymi w rozwiązywaniu problemów rozwojowych. Realizacja tego celu nastąpi głównie poprzez:
- uwzględnienie w priorytetach współpracy zagranicznej Łomży wcześniejszych porozumień i kontaktów. Kontynuowanie współpracy w celu podejmowania wspólnych projektów i działań będących w zamierzeniach miasta;
- utrzymywanie i rozwój kontaktów z krajami Unii Europejskiej. Nawiązanie współpracy /miasta bliźniacze/ i wymiana doświadczeń z regionami takich krajów jak np. Holandia, Francja, Belgia, Włochy, Szwecja, Niemcy itp. w celu efektywnego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE;
- kontynuowanie i dalszy rozwój współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej;
- realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem funduszy europejskich i środków partnerów zagranicznych;
- tworzenie lobby regionów instytucjach miast współpracujących w instytucjach europejskich;
- zdobywanie europejskich środków UE jako czynnik przyczyniający się do rozwoju regionu;
- nawiązanie kontaktów i współpracy z regionami mającymi najlepsze doświadczenia w zakresie włączania się w struktury europejskie;
- promowanie Łomży i regionu poza granicami Polski w celu przyciągania kapitału zagraniczny i rozwoju turystyki z uwzględnieniem całego obszaru Województwa Podlaskiego;
- współpraca ze środowiskami polonijnymi;
- tworzenie nowych możliwości rozwoju gospodarczego miasta;
- pobudzenie aktywności gospodarczej miasta – nawiązywanie współpracy między firmami.

Zakres prowadzonej współpracy z zagranicą:
- nawiązanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami handlowymi, przemysłowymi i turystycznymi;
- nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną-organizowanie wypoczynku,
- nawiązanie kontaktów pomiędzy grupami zawodowymi m.in. muzykami, lekarzami, nauczycielami, policjantami, artystami, itp.,
- organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych,
- organizowanie misji i wystaw gospodarczych,
- organizowanie spotkań z przedstawicielami zaprzyjaźnionych miast w czasie corocznych „Dni Łomży” i podobnych organizowanych przez druga stronę;
- organizowanie festiwali miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, jubileuszowych obchodów;
- ogłaszanie konkursów na realizację różnych projektów,
- wymiana towarów i usług.  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 13:44
  • Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 14:41
  • Data edycji: wtorek, 2 mar 2004 14:51
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 mar 2014 14:49
Linki