Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Polna 16, pokój nr 6
Osoba kontaktowa:
Beata Godlewska
e-mail: b.godlewska@um.lomza.pl
tel. (86) 215 68 42

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:
• dokumentem potwierdzającym tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• pisemną zgodą właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
• decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Opłaty:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

525 zł
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500 zł,


525 zł
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500 zł.


2100 zł
powyżej 18% zawartości alkoholu - opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77.000 zł.

1,4% wartości sprzedaży
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 zł

1,4% wartości sprzedaży
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 zł

2,7% wartości sprzedaży powyżej 18% zawartości alkoholu - opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77.000 zł

W roku otrzymania zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy lub w punkcie kasowym Monetia Sp. z o.o. Krajowa Instytucja Płatnicza (punkt znajduje się na parterze w Urzędzie Miejskim w Łomży przy ul. Stary Rynek 14) opłatę (w całości lub w 3 równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:
Opłata 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe dot. zezwoleń:

43,75 zł do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
43,75 zł powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
175 zł powyżej 18% zawartości alkoholu


Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:
Opłata naliczana od wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych dot. zezwoleń

1,4% do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
1,4% powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2,7% powyżej 18% zawartości alkoholu

Nr. rachunków bankowych :
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009
- opłata za pełnomocnictwo: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łomża wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do złożenia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne wskazówki, uwagi:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać również przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Uwagi:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:
• co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego,
• co najmniej 4 lat – w lokalach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia cateringowe).

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalona przez Radę Miejską Łomży uchwałą Nr 512/LVI/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r., poz. 2925):

Placówki handlu detalicznego:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 120 zezwoleń
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 50 zezwoleń
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu - 50 zezwoleń

Lokale gastronomiczne:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 70 zezwoleń
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 65 zezwoleń
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu - 65 zezwoleń

Zgodnie z art. 18 ust. 3b znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwoleń przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w ww. uchwale, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności – kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia cateringowe), obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu – w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277),
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
• uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 512/LVI/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r., poz. 2925),
• uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 114/XII/19 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zasad ograniczania dostępności napojów alkoholowych w mieście Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz. 3724),

Opracował

Beata Godlewska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Godlewska

Zatwierdził

Beata Jagielak-Dardzińska

Data sporządzenia

piątek, 4 gru 2020 12:30

Data zatwierdzenia

czwartek, 5 gru 2019 13:01
  • Data dodania: piątek, 4 gru 2020 12:30
  • Data upublicznienia: czwartek, 5 gru 2019 13:01