Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Warunki zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury, pok.205, tel. 215 68 11, 13.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:
Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, a w stosunku do inwestycji liniowych przebieg tej inwestycji również przedstawiony na mapie w skali 1:2000.
Charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
□ nazwy inwestycji, sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
□ zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
□ charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
□ dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z m.in. z wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, tel. 215-67-36, 215-67-37, Biuro Obsługi Klienta.
Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy, można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.
Formularz jest również dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Łomży – www.um.lomza.pl.
Wymaganą do wniosku aktualną mapę zasadniczą można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie w wysokości 107,00 zł w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Łomży na parterze pok. nr 5 lub na konto nr: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję Prezydent Miasta Łomży wydaje w terminach zgodnych z K.p.a. Termin ten jest uzależniony od rodzaju inwestycji (stopnia ich skomplikowania) oraz terminów w jakich dokonane zostaną uzgodnienia projektu decyzji z innymi organami współdziałającymi.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga:
- zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych,
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
- zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:
- polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku –
- nie wymagające pozwolenia na budowę, ale tylko takie, które nie powodują zmian sposobu zagospodarowani terenu, mają charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwają dłużej niż rok.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.
Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
Wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu.
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie:
a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) jeżeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna:

art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61, art. 63 ust. 1, 2 i 4, art. 64, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073)

Data sporządzenia

wtorek, 4 mar 2014 14:51

Data zatwierdzenia

wtorek, 4 mar 2014 14:53
  • Data dodania: wtorek, 4 mar 2014 14:51
  • Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2014 14:53
  • Opublikował(a): Serafin Sławomir
  • Zaakceptował(a): Serafin Sławomir
  • Artykuł był czytany: 2005 razy
Linki