Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury, pok.207, tel. 215 68 12.

Wymagane dokumenty

Wniosek z oznaczeniem nieruchomości (numer geodezyjny działki lub działek) oraz jej położenie na terenie miasta. W przypadku większej ilości działek lub obszaru do wniosku należy dołączyć odbitkę ze stosownej mapy (np. mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:1000 lub mapy zasadniczej w skali 1:500) z oznaczeniem terenów, których dotyczy wniosek. Aktualną mapę zasadniczą można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Architektury, pok.207, tel. 215-68-10. Formularz wniosku, opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy, można otrzymać w Wydziale Architektury i Budownictwa – pok.207. Formularz jest również dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Łomży – www.um.lomza.pl.
Wypis i wyrys zostanie doręczony wnioskodawcy za pokwitowaniem pocztą, przez doręczyciela lub można odebrać osobiście w Wydziale Architektury.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa (potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego wniosku)
a) za wydanie wypisu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
- do 5 stron - 30 zł;
- powyżej 5 stron - 50 zł;
b) za wydanie wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł,
- nie więcej niż 200 zł.
Opłaty można dokonać w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Łomży na parterze pok. nr 5 lub na konto nr: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wypis i wyrys wydaje się w terminach zgodnych z K.p.a. - nie później niż w terminie 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Należy starannie oznaczyć nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz dokładnie określić jej położenie.

Podstawa prawna:

1. Art.30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.778, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 12 października 2016 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1827).

Data sporządzenia

wtorek, 4 mar 2014 14:46

Data zatwierdzenia

wtorek, 4 mar 2014 14:49

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: wtorek, 4 mar 2014 14:46
  • Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2014 14:49
  • Opublikował(a): Serafin Sławomir
  • Zaakceptował(a): Serafin Sławomir
  • Artykuł był czytany: 1559 razy
Linki