Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury, pok.205, tel. 215-68-11, 13.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:
Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, a w stosunku do inwestycji liniowych przebieg tej inwestycji również przedstawiony na mapie w skali 1:2000.
Charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
□ nazwy inwestycji, sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
□ zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
□ charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
□ dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z m.in. z wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, tel. 215-67-36, 215-67-37, Biuro Obsługi Klienta.
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego, opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy, można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.
Formularz jest również dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Łomży – www.um.lomza.pl.
Wymaganą do wniosku aktualną mapę zasadniczą można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie w wysokości 107,00 zł w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Łomży na parterze pok. nr 5 lub na konto nr: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję Prezydent Miasta Łomży wydaje w terminach zgodnych z K.p.a. Termin ten jest uzależniony od rodzaju inwestycji (stopnia ich skomplikowania) oraz terminów w jakich dokonane zostaną uzgodnienia projektu decyzji z innymi organami współdziałającymi.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o lokalizacji celu publicznego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży.

Inne wskazówki, uwagi:

Inwestycja celu publicznego stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz.2204 ze zm.).
Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego , a w przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie wymagają roboty budowlane:
- polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego,
- niewymagające pozwolenia na budowę.
Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie:
a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) jeżeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z art. 56 nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.
Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Dla tego samego terenu decyzję o lokalizacji celu publicznego można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
Wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą lokalizację celi publicznego.
Organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie:
a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) jeżeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna:

art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61, art. 63 ust. 1, 2 i 4, art. 64, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami).

Data sporządzenia

wtorek, 4 mar 2014 14:35

Data zatwierdzenia

wtorek, 4 mar 2014 14:39
  • Data dodania: wtorek, 4 mar 2014 14:35
  • Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2014 14:39
  • Opublikował(a): Serafin Sławomir
  • Zaakceptował(a): Serafin Sławomir
  • Artykuł był czytany: 1649 razy
Linki