Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Łomży Biuro ds. Budownictwa, pok. 204, tel. 215-68-14 do 17.

Wymagane dokumenty

- wniosek o pozwolenie na budowę,
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, tel. 215-68-14 do 17, lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży – www.lomza.pl.

Opłaty:

- wysokość opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
- od opłaty zwolnione są sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego:
- niezwłocznie, jeżeli może być załatwiona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
- w terminie 1 miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
- w terminie 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu kto:
złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwolenia na budowę.
Decyzja o pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Art. 28, art. 32, art. 33, art. 34 i art.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Opracował

Anna Żelachowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Żelachowska

Data sporządzenia

poniedziałek, 26 paź 2015 12:47

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2008 12:47
  • Data dodania: poniedziałek, 26 paź 2015 12:47
  • Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2008 12:47
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 6835 razy
  • Ilość edycji: 5
Linki