Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży (pokój 103), telefon: 86- 215-67-92

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
II. Do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko, zawierający informacje o których mowa w art. 66 w/w ustawy, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 powyższej ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje, o których mowa w art. 62a w/w ustawy,
b) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w art. 62a w/w ustawy, tj.:
- rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną oraz bioróżnorodność,
- rodzaj technologii
- ewentualne warianty przedsięwzięcia,
- przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie budowy i użytkowania,
- planowane rozwiązania chroniące środowisko,
- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (ścieki, promieniowanie elektromagnetyczne, zanieczyszczenia powietrza oraz hałas),
- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
- przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim może nastąpić kumulowanie się ich oddziaływania,
- ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu,
- przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko,
- prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
c) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie przedsięwzięcie oddziaływać i działki sąsiadujące,
d) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym terenem, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie i zaznaczonym obszarem na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
e) wypis z rejestru gruntów (uproszczony), obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i działki sąsiadujące oraz obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,

Zgodnie z art. 74 ust. 2 w/w ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
f) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - wykaz działek, na których przewidziano realizację wycinki drzew i krzewów, o ile takie prace będą realizowane.
Ponadto do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
g) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
h) dowód wniesionej opłaty skarbowej w wysokości 205 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1827, ze zm.) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomży (zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy).

Gdzie odebrać formularze:

załącznik do niniejszej informacji lub w pok. 103 Urzędu

Opłaty:

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2016 r poz. 1827, ze zm.) za wydanie decyzji pobiera się opłatę w wysokości 205 zł. Opłaty należy uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego - sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania - 2 miesiące. Z uwagi na konieczność uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta lub drogą pocztową.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy z dnia 3 października 2008r, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 2a.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zachowuje ważność przez 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b w/w ustawy.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2017 r poz.1257, ze zm.),
2) art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2017 r poz. 1405, ze zm.),
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U.2016,poz. 71, ze zm.).

Opracował

Maria Borawska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Maria Borawska

Data sporządzenia

środa, 28 wrz 2005 14:37

Data zatwierdzenia

środa, 28 wrz 2005 14:42
  • Data dodania: środa, 28 wrz 2005 14:37
  • Data upublicznienia: środa, 28 wrz 2005 14:42
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 5071 razy
  • Ilość edycji: 14
Linki