Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży (pokój 103), telefon: 86- 215-67-92

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
II. Do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko, zawierający informacje o których mowa w art. 66 w/w ustawy, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 powyższej ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje, o których mowa w art. 62a w/w ustawy,
b) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w art. 62a w/w ustawy, tj.:
- rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną oraz bioróżnorodność,
- rodzaj technologii
- ewentualne warianty przedsięwzięcia,
- przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie budowy i użytkowania,
- planowane rozwiązania chroniące środowisko,
- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (ścieki, promieniowanie elektromagnetyczne, zanieczyszczenia powietrza oraz hałas),
- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
- przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim może nastąpić kumulowanie się ich oddziaływania,
- ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu,
- przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko,
- prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
c) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a, zdanie drugie w/w ustawy;
d) mapę wykonaną na podstawie kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie w/w ustawy, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 (100 m od granic terenu przedsięwzięcia), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, w postaci papierowej oraz elektronicznej,
e) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający dane określone w art. 74 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy, obejmujący teren planowanego przedsięwzięcia i obejmujący obszar o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie w/w ustawy (na żądanie Urzędu).
Zgodnie z art. 74 ust. 2 w/w ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
f) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - wykaz działek, na których przewidziano realizację wycinki drzew i krzewów, o ile takie prace będą realizowane.
Ponadto do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
g) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
h) dowód wniesionej opłaty skarbowej w wysokości 205 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomży (zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy).

Gdzie odebrać formularze:

załącznik do niniejszej informacji lub w pok. 103 Urzędu

Opłaty:

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29) za wydanie decyzji pobiera się opłatę w wysokości 205 zł. Opłaty należy uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego - sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania - 2 miesiące. Z uwagi na konieczność uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Urzędu na parterze - stanowisko ds. Obsługi Klienta lub drogą pocztową.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy z dnia 3 października 2008r, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 2a.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zachowuje ważność przez 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b w/w ustawy.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2018 r poz. 2096, ze zm.),
2) art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2018 r poz. 2081, ze zm.),
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz. 1839).

Opracował

Maria Borawska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Maria Borawska

Data sporządzenia

środa, 28 wrz 2005 14:37

Data zatwierdzenia

środa, 28 wrz 2005 14:42
  • Data dodania: środa, 28 wrz 2005 14:37
  • Data upublicznienia: środa, 28 wrz 2005 14:42
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 5185 razy
  • Ilość edycji: 16
Linki