Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 106, tel. 215-67-90

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, cel, lokalizację oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
Ponadto wniosek powinien zawierać następujące informacje:
1. wymiary i powierzchnię reklamy lub rzutu poziomego kiosku w m2.
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem miejsca ustawienia reklamy lub kiosku.

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Nr 165/XXVII/04 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub z potrzebami ruchu oraz o zmianie uchwały Nr 126/XXII/03 Rady miejskiej Łomży z dnia 28 listopada 2003r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat z parkowanie oraz zasad ich poboru.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego podane w decyzji - zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie(w terminie nie dłuższym niż 20 dni). Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku przyspieszy termin załatwienia sprawy.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę w wysokości 10-krotnej naliczanej opłaty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r.poz. 1440 z późniejszymi zmianami.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264).

Opracował

A. Karwowski

Data sporządzenia

czwartek, 24 cze 2004 14:13

Data zatwierdzenia

czwartek, 24 cze 2004 14:30
  • Data dodania: czwartek, 24 cze 2004 14:13
  • Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2004 14:30
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 2394 razy
  • Ilość edycji: 6
Linki