Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 106, tel. 215-67-90

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, cel, lokalizację oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
Ponadto wniosek powinien zawierać następujące informacje:
1. wymiary i powierzchnię reklamy lub rzutu poziomego kiosku w m2.
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem miejsca ustawienia reklamy lub kiosku.

Opłaty:

1. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Nr 252/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2218).
2. Opłatę naliczone w zezwoleniu można wnieść w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Łomży lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego podane w decyzji - zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku przyspieszy termin załatwienia sprawy.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę w wysokości 10-krotnej naliczanej opłaty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1264).

Opracował

Emilia Konopka

Data sporządzenia

środa, 20 maj 2020 14:13

Data zatwierdzenia

czwartek, 24 cze 2004 14:30
  • Data dodania: środa, 20 maj 2020 14:13
  • Data upublicznienia: czwartek, 24 cze 2004 14:30
  • Opublikował(a): Karwowski Andrzej
  • Zaakceptował(a): Karwowski Andrzej
  • Artykuł był czytany: 3935 razy
  • Ilość edycji: 6
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej