Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydawanie dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Obsługi Mieszkańców pokój nr 1 tel. 86-215-67- 41 do 86-215-67- 43
lub 86-215-67-46

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób , które nie wstąpiły
w związek małżeński
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym
nazwisku
4. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny
dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego , jeżeli dane
zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby
5. Dwa aktualne zdjęcia o wym.3,5 x 4,5 cm (przedstawiające osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami , lewy półprofil
z widocznym lewym uchem , z zachowaniem równomiernego oświetlenia
twarzy )
6. Stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany).
Do wniosku nie dołącza się wymienionych w pkt . 2 i 3 odpisów aktów
stanu cywilnego , jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego
miejsca , w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego .

Gdzie odebrać formularze:

pokój nr 1

Opłaty:

bez opłaty

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Oczekiwanie na odbiór dowodu trwa około 1 miesiąca.Pod numerem telefonu 0-86-215-67-46 można uzyskać informacje o terminie odbioru dowodu .
Dowód osobisty odbiera się osobiście .

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do
Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
stronie , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży .

Inne wskazówki, uwagi:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa wyłącznie osoba
zainteresowana.
Osoba niepełnoletnia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna
prawnego .Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie , która nie ukończyła 13 roku życia . Osobie składającej wniosek wydaje się poświadczenie złożenia wniosku , które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego .
Dowody typu książeczkowego były ważne do 31 marca 2008 r.

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.993 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania
dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.z 2009r. Nr 47 poz.384 z 2009 r.)

Data sporządzenia

środa, 24 mar 2004 14:46

Data zatwierdzenia

środa, 24 mar 2004 14:50

Pliki do pobrania:

  • Data dodania: środa, 24 mar 2004 14:46
  • Data upublicznienia: środa, 24 mar 2004 14:50
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 wrz 2012 13:32
  • Opublikował(a): Bożena Przybyłowska
  • Zaakceptował(a): Bożena Przybyłowska
  • Artykuł był czytany: 18156 razy
  • Ilość edycji: 8