BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Strona główna » Jak załatwić sprawę » Sprawy obywatelskie

Archiwum
Wydawanie dowodów osobistych
Artykuł był czytany: 9626 razy

Miejsce załatwienia sprawy
Centrum Obsługi Mieszkańców pokój nr 1 tel. 86-215-67- 41 do 86-215-67- 43
lub 86-215-67-46

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób , które nie wstąpiły
w związek małżeński
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym
nazwisku
4. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny
dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego , jeżeli dane
zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby
5. Dwa aktualne zdjęcia o wym.3,5 x 4,5 cm (przedstawiające osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami , lewy półprofil
z widocznym lewym uchem , z zachowaniem równomiernego oświetlenia
twarzy )
6. Stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany).
Do wniosku nie dołącza się wymienionych w pkt . 2 i 3 odpisów aktów
stanu cywilnego , jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego
miejsca , w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego .

Gdzie odebrać formularze:
pokój nr 1

Opłaty:
bez opłaty

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Oczekiwanie na odbiór dowodu trwa około 1 miesiąca.Pod numerem telefonu 0-86-215-67-46 można uzyskać informacje o terminie odbioru dowodu .
Dowód osobisty odbiera się osobiście .

Tryb odwoławczy:
W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do
Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
stronie , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży .

Inne wskazówki, uwagi:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa wyłącznie osoba
zainteresowana.
Osoba niepełnoletnia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna
prawnego .Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie , która nie ukończyła 13 roku życia . Osobie składającej wniosek wydaje się poświadczenie złożenia wniosku , które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego .
Dowody typu książeczkowego były ważne do 31 marca 2008 r.

Podstawa prawna:
Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.993 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania
dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.z 2009r. Nr 47 poz.384 z 2009 r.)

Data sporządzenia
2004-03-24

Data Zatwierdzenia
2004-03-24

Karta była edytowana 8 razy

Pliki do pobrania:

    ·  wniosek na dowód

Opublikował(a): Bożena Przybyłowska

Data dodania: śr, 24 marca 2004 14:46
Data upublicznienia: śr, 24 marca 2004 14:50
Data przejścia do archiwum: 2012-09-10 13:32:42+02
Zaakceptował(a): Bożena Przybyłowska
Copyright @ 2003 Urząd Miejski w Łomży Administrator: Aldona Zientalska Stary Rynek 14, (086) 215 67 29, System PUBLIKATOR