Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 33/21

z dnia: 1 lutego
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r poz.1057 ze zm.), art 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019.869) Uchwały Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łomża na 2021 rok, Uchwały Nr 319/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Uchwały Nr 333/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok, którego Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 1 lut 2021 09:04
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 455 razy