Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 2/21

z dnia: 4 stycznia
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży.

Na postawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łomży stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 101/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 275/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 5 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 378/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 22/20 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24 stycznia 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 63/20 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 11 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 35:
a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „Handlu” dodaje się wyrazy „S. A.”,
b) w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „prezentacji inwestycyjno-gospodarczej Miasta” zastępuje się wyrazami „informacji o potencjale inwestycyjno-gospodarczym Miasta”,
c) w ust. 4:
– po wyrazach „Podstrefy Łomża SSSE” dodaje się wyrazy „oraz Polskiej Strefy Inwestycji”,
– w pkt 2 skreśla się wyrazy „PŁ SSSE”,
– w pkt 3 wyrazy „PŁ SSSE” zastępuje się wyrazem „Mieście”,
– w pkt 5 skreśla się wyrazy „PŁ SSSE, inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień oraz opracowania koncepcji zaopatrzenia w media”,
– w pkt 6 po wyrazach „współpracy inwestycyjnej w PŁ SSSE” dodaje się wyrazy „oraz w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”,
– w pkt 7 po wyrazach „rozwoju PŁ SSSE” dodaje się wyrazy „oraz w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”,
2) w § 38 w ust 2:
a) uchyla się pkt 19,
b) w pkt 36 skreśla się wyrazy „sporządzanie deklaracji rozliczeniowej oraz”,
3) w § 41:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) uchyla się ust. 3, ust. 9 i ust. 10,
4) w § 42 w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyraz „sposobu”, a po wyrazach „rozliczenia dotacji” dodaje się wyrazy „oraz przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Łomża”,
5) w § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Audytor wykonuje zadania ustalone w przepisach dotyczących finansów publicznych, a w szczególności prowadzi obiektywną i niezależną działalność, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów, zadań, a także projektów i innych działań służących ich realizacji poprzez:
1) systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej dla zapewnienia realizacji celów i zadań w oparciu o wyniki przeprowadzonych zadań audytowych zapewniających, czynności sprawdzających, wyniki kontroli i wydanych zaleceń, w tym zaleceń wydanych przez zewnętrzne organy kontroli,
2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu.”,
6) w § 53:
a) w ust. 1 po wyrazach „w zakresie ochrony” dodaje się wyrazy „spokoju i”,
b) w ust. 2:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia właściwego stanu sanitarno-porządkowego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego; przy tym egzekwowanie właściwych przepisów prawa w tym zakresie – na terenach publicznych, nieruchomościach prywatnych oraz instytucji i zakładów pracy,”,
– uchyla się pkt 5, pkt 6, pkt 8, pkt 10, pkt 11, pkt 13, pkt 17,
– pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) w ramach egzekwowania od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego – kontrola prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie ze złożoną deklaracją,”,
– pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa,”,
– w pkt 21 po wyrazach „w postępowaniu mandatowym” dodaje się przecinek, a także wyrazy „przy współpracy z Wydziałem Skarbu i Budżetu”,
– po pkt 21 dodaje się pkt 22 i pkt 23 w brzmieniu:
„22) współdziałanie ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, przeciwdziałaniu przemocy, profilaktyki uzależnień,
23) wykonywanie zadań związanych z monitoringiem miejskim.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Straż Miejska dokonuje zakupu umundurowania i wyposażenia strażników miejskich (na podstawie ustalonych norm należności) oraz prowadzi odpowiednią ku temu dokumentację.”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 5 sty 2021 08:20
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 600 razy