Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 223/XXVIII/16

z dnia: 6 lipca 2016 r.
w sprawie: w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) w związku z uchwałą Nr 198/XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystawienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§ 1

 


  1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, zwane dalej „studium”.
  2. Studium obejmuje miasto Łomżę w swoich graniach administracyjnych.

 

§ 2

 

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)   załącznik nr 1: Część A - Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego (część tekstowa);

2)   załącznik nr 1a: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (część graficzna);

3)   załącznik nr 2: Część B - Kierunki zagospodarowania przestrzennego (część tekstowa);

4)   załącznik nr 2a: Kierunki zagospodarowania przestrzennego (część graficzna);

5)   załącznik nr 3: rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Łomży o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łomży” wraz z późniejszymi zmianami.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                 Przewodniczący

                                         Rady Miejskiej Łomży

 

                                        Wiesław Tadeusz Grzymała

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2016 09:46
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2469 razy