Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydział Architektury /WAR/

1. Tomasz Walczuk - Naczelnik
Architekt Miejski ul. Nowa 2 pok. nr 308, tel. (86) 215 68 09
e-mail: t.walczuk@um.lomza.pl

2. Marek Jankowski - Gł. Specjalista

ul. Nowa 2 pok. nr 339 tel. (86) 2156811

 

3. Izabela Karwowska - Podinspektor

ul. Nowa 2 pok. nr 340 tel. (86) 2156810

 

4. Joanna Sekścińska - Inspektor

ul. Nowa 2 pok. nr 339 tel. (86) 2156811

 

5. Sławomir Serafin - Inspektor

ul. Nowa 2 pok. nr 338 tel. (86) 2156813

 

6. Anna Skiepko - Inspektor

ul. Nowa 2 pok. nr 337 tel. (86) 2156812

 

7. Jolanta Skorupska - Inspektor

ul. Nowa 2 pok. nr 337 tel. (860 2156812

 

8. Barbara Staszewska - Inspektor

ul. Nowa 2 pok. nr 340 tel. (86) 2156810

 

§ 46 Regulaminu Organizacyjnego UM

Wydział Architektury

1. Do zadań Wydziału należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej Miasta, a w szczególności:

1) określanie kierunków i prowadzenie polityki przestrzennej Miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleń strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy,

2) ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów,

3) opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów w nawiązaniu do ustaleń studium, decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie opracowania planu,

4) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,

5) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmianami,

6) dokonywanie ocen aktualności studium i planów miejscowych i przedkładanie wyników tych ocen Prezydentowi i Radzie w celu podjęcia stosownych uchwał dotyczących aktualności studium i planów miejscowych,

7) dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz postępów w opracowywaniu planów,
8) wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,

9) prowadzenie analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i występowanie ze stosownymi wnioskami do Prezydenta i przygotowanie odpowiednich wniosków do Rady,

10) współpraca przy negocjowaniu warunków wprowadzania zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,

11) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie i przechowywanie materiałów z nimi związanych, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,

12) prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia bądź zmiany planu,

13) udostępnianie zainteresowanym stronom i udzielanie niezbędnych informacji wynikających z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studium,

14) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, o zgodności z planem lub decyzją oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium,

15) współpraca przy wydawaniu opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi,

16) przygotowywanie uzgodnień i opinii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz polityką przestrzenną gminy,

17) prowadzenie obsługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

18) współpraca ze stowarzyszeniami i izbami zawodowymi architektów i urbanistów w celu podnoszenia poziomu opracowań planistycznych, architektonicznych i nowych rozwiązań w budownictwie,

19) współdziałanie z innymi organami administracji, instytucjami i organizacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej Miasta,

20) współpraca w przygotowaniu materiałów do ofert lokalizacyjnych inwestycji na terenie Miasta,

21) sporządzanie projektów i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu warunków zabudowy terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sporządzanie analiz dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu,

22) dokonywanie analiz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,

23) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji inwestycji celu publicznego,

24) przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy terenu na rzecz innej osoby,

25) orzekanie w formie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę z wyjątkiem tymczasowej jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu trwającej do roku,

26) nakazywanie w drodze decyzji wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie do poprzedniego użytkowania,

27) przyjmowanie od organów i rejestrowanie decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi,

28) prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,

29) przekazywanie kopii wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Marszałkowi Województwa,

30) przekazywanie Wojewodzie do wiadomości uwierzytelnionych rejestrów dotyczących terminów załatwiania spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

31) przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla prowadzonych projektów z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania terenów,

32) współpraca z właściwymi organami i innymi komórkami Urzędu w zakresie realizacji programu rewitalizacji, w tym wydawania zaświadczeń dotyczących podjętych uchwał,

33) współpraca z właściwymi organami i innymi komórkami Urzędu przy realizacji zadań wydziału wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – przygotowanie, standardy i lokalizacja inwestycji,

34) współpraca z właściwymi organami i innymi komórkami Urzędu w zakresie realizacji zadań wydziału wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

2. Wydział wykonuje także inne zadania zlecone doraźnie przez Prezydenta lub właściwego Zastępcę Prezydenta.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2003 11:00
  • Data opublikowania:
  • Data edycji: wtorek, 2 gru 2003 14:08
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 21552 razy
  • Ilość edycji: 9