Konkurs na wiersz do piosenki o Łomży

Strona główna » Miasto » 600-lecie nadania praw miejskich

Konkurs na wiersz do piosenki o Łomży

W ramach organizowanych w przyszłym roku obchodów 600-lecia nadania Łomży praw miejskich, planowane jest wydanie płyty CD z piosenkami o tematyce łomżyńskiej. Pomysłodawcą projektu jest Michał Sawicki, którego zamierzeniem jest, by jeden z utworów mających znaleźć się na tej płycie, został napisany przez utalentowaną młodzież z naszego miasta. Konkurs skierowany jest do uczniów łomżyńskich liceów.

Regulamin konkursu dla licealistów:
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów łomżyńskich liceów, którzy wykazują talenty pisarskie, działają w poetyckich kołach zainteresowań lub w inny sposób doskonalą swoje umiejętności pisarskie.
2. Uczniowie piszą wiersz dotyczący naszego miasta wskazując te miejsca, zjawiska, sytuacje i okoliczności, które wpływają na to, że czują się w Łomży dobrze, że traktują  to miasto jak swoją Małą Ojczyznę itp. Tekst powinien być w pełni autorski, nie może być plagiatem lub zawierać treści częściowo zaczerpniętych z dzieł już istniejących, pod groźbą odpowiedzialności karnej według odpowiednich zapisów prawa.
3. Wiersz powinien dawać pozytywny obraz Łomży przedstawiony tak, jak postrzegają to młodzi ludzie (to jest najistotniejszy aspekt tego konkursu). Prace nadzorują i wspierają nauczyciele języka polskiego oraz osoby prowadzące koła polonistyczne czy zajęcia poetyckie.
4. Przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym odbywa się od 2.01.2018 do 19.01.01.2018 r.
5. 22.01.2018 r. szkolne komisje konkursowe przekazują koordynatorowi projektu Michałowi Sawickiemu zwycięskie teksty przesyłając na maila: biuro@michalsawicki.pl
6. Z treści wiersza, który zostanie wybrany jako zwycięski konsultant językowy (pan Henryk Gała – poeta) oraz koordynator projektu (Michał Sawicki) wskażą fragment tekstu przeznaczony na refren piosenki. Jednocześnie koordynator projektu zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w tekście dotyczących merytoryki oraz poprawnej budowy. Wspomnianej korekty dokona konsultant językowy projektu pan Henryk Gała.
7. Nagrodą główną dla zwycięzcy jest wykorzystanie jego tekstu do powstania piosenki na płytę projektu. Będzie to jedna z dziecięciu kompozycji dotyczących Łomży. Uczeń oraz nauczyciel wspomagający prace nad pisaniem wiersza zostaną umieszczeni w opisie projektu jako autorzy tekstu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń jako główny autor tekstu zostanie wpisany do rejestru autorów ZAiKS i pozostanie w ewidencji jako autor tekstu tej piosenki. Za napisanie tekstu dla autora przeznaczone jest wynagrodzenie  w wysokości 100 zł.

Przeniesienie praw autorskich:
1.    Autor zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do Dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
a.    w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Dzieła – wytwarzanie dowolną techniką, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b.    w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dzieła – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy Dzieła,
c.    wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Dzieła lub z jego wykorzystaniem,
d.    wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów Dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
e.    przekazywania lub przesyłania zapisów Dzieła pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
f.    publiczne udostępnianie Dzieła, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
2.    Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie Dzieła, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
3.    Przejście praw autorskich do Dzieła nastąpi z momentem przekazania Dzieła Zamawiającemu.

2017-12-21 12:04 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED