Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2010 rok

Strona główna » Jednostki Miejskie » Straż Miejska

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2010 rok

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
I OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO
W MIEŚCIE W 2010 ROKU

Wypracowane na 2010 rok kierunki działań Straży Miejskiej Łomży obejmowały w głównej mierze zadania mające na celu:
poprawienie skuteczności w ujawnianiu i eliminowaniu uciążliwości wynikających z wykroczeń popełnianych najczęściej w kategoriach związanych z:

 

 • naruszaniem spokoju i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe
 • zaśmiecaniem, niszczeniem infrastruktury w miejscach publicznych
 • zaniedbaniem obowiązków utrzymania porządku i czystości posesji, przejść i ciągów komunikacyjnych
 • niedbałością w zakresie opieki nad zwierzętami – psami.
 • utrzymanie właściwych wzorców zachowań kierujących na drogach jak również w zakresie nawyków korzystania z miejsc parkingowych w zgodzie z zasadami prawa i współżycia społecznego
 • ograniczenie poczucia bezkarności kierowców przekraczających dopuszczalna w mieście prędkość poruszania się pojazdów
 • eliminowanie przypadków naruszania norm prawa miejscowego w tym także na rzecz ochrony środowiska naturalnego w  mieście
 • ograniczenie patologicznych zachowań młodzieży i nieletnich w miejscach publicznych związanych z agresją w grupie, paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu, stwarzaniem poczucia zagrożenia dla mieszkańców miasta
 • tworzenie pozytywnego wizerunku Straży Miejskiej, akceptacji dla podejmowanych działań, chęci współpracy na zasadzie informowania o konkretnych przypadkach zagrożeń oraz stosowania się do udzielanych pouczeń, upomnień i wskazań

i pozostając  kontynuacją wcześniejszych założeń i zadań stawianych Straży.

W minionym roku udało się zrealizować planowane wcześniej uzupełnienie kadrowe zatrudniając pracownika obsługi administracyjnej, dotychczas od ponad dwóch lat zastępowanego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Zdecydowanie poprawia to możliwości organizacyjne eliminując konieczność doraźnego wykorzystywania strażników do zadań biurowych i obsługi administracyjnej.
Kontynuowano przyjęcia studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym na staże i praktyki, podobnie jak dobrą współpracę z Urzędem Pracy  w zakresie stażu absolwenckiego dla jednej osoby. Działania te wymagają dobrej organizacji pracy umożliwiającej wywiązanie się z obowiązków efektywnego realizowania założeń planów praktyk i stażu.Pomagają także w realizacji zadań ustawowych i doraźnie wspomagają organizację pracy.
Z początkiem roku przeprowadzono działania dostosowawcze do wymogów zmienionej ustawy o strażach gminnych (miejskich) jak też szeregu unormowań i przepisów wykonawczych. Wiązało się to także z koniecznością zastosowania zmian w organizacji pracy strażników, rozliczania wyników, efektywności działań, prowadzenia dokumentacji i ewidencji.
Dostosowano pojazdy służbowe do ich wykorzystania jako samochody uprzywilejowane. Wykonano też badania specjalistyczne wszystkich strażników dające podstawę do wydania uprawnień na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Wykorzystano sprawdzone metody szkoleń własnych dla umożliwienia strażnikom korzystania w praktyce ze zmian w przepisach dotyczących obowiązków i nowych uprawnień.
W ramach doskonalenia zawodowego:

 • 4 strażników odbyło szkolenie z zakresu zarządzania jakością i audytu wewnętrznego
 • 1  przeszedł szkolenie z zakresu kontroli zarządczej


a w ramach uzupełnienia wykształcenia ogólnego:

 • 2 strażników kontynuuje uzupełniające studia magisterskie
 • 2 strażników kontynuuje studia licencjackie


na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i administracją publiczną.

W okresie sprawozdawczym  nie odnotowano żadnych naruszeń dyscypliny służbowej, nie było też postępowań wyjaśniających dotyczących skarg na postępowanie strażników.
Obecny stan zatrudnienia Straży Miejskiej wynosi 11 etatów strażniczych, komendant i zastępca komendanta oraz pracownik cywilny obsługi administracyjno-biurowej.
Dokonano korekty budżetu zabezpieczając środki na specjalistyczne badania lekarsko-psychologiczne będące wynikiem między innymi zmian przepisów wykonawczych regulujących uprawnienia i obowiązki strażników.W początku roku dokonano zakupu i włączenia do eksploatacji nowego samochodu służbowego Kia Soul 1.6 D. zastępując wyeksploatowany już i wymagający znacznych środków na naprawy i bieżące utrzymanie samochód Fiat Doblo, który wykorzystywany był przez ostatnie 10 lat.
Działania Straży Miejskiej, ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście były przedmiotem prac Rady Miejskiej w kwietniu ubiegłego roku. Przyjęto sprawozdanie za 2009 rok wraz z oceną i wnioskami dla sformułowania kierunków pracy na rok 2010. Problemy, uwagi i wnioski mające  związek z szeroko rozumianym porządkiem publicznym w Łomży wypływały także z bieżacych spotkań w ramach Rad Osiedlowych, posiedzeń Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych, współpracy z administracjami osiedli i wspólnot mieszkaniowych, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami oświatowymi w mieście i szeregiem innych podmiotów mających wpływ na organizację działań poprawiających bezpieczeństwo publiczne.
Zgłoszenia mieszkańców, zapytania i interpelacje radnych uzupełniały a najczęściej potwierdzały zasadność podejmowanych przedsięwzięć. Przykładami mogą być stałe już rozwiązania dotyczące miejsc wypoczynku i rekreacji, targowiska miejskiego i obiektów sportowych,bezpańskich i niewłaściwie wyprowadzanych psów,spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,wybryków chuligańskich, bezpieczeństwa w okolicach szkół itp. Podejmowano też działania zaradcze eliminujące drobniejsze niedogodności i utrudnienia grup i wspólnot mieszkańców.
Realizację ustawowych zadań i zamierzeń określonych planem pracy Straży Miejskiej Łomży w 2010 roku przedstawiają poniższe zestawienia porównawcze w odniesieniu do wyników rocznych z lat wcześniejszych.

UJAWNIONE WYKROCZENIA OGÓŁEM

 

 

2010 rok

2009 rok

2008 rok

2007 rok

Ilość wykroczeń

4118

4745

3249

2290

Udzielone pouczenia

1823

2258

1189

1036

Ilość nałożonych mandatów karnych

2136

2395

1981

1192

Łączna kwota mandatów karnych

261.370 zł

284.630 zł

263.370 zł

162.550 zł

Ilość wniosków skierowanych do

Sądu Grodzkiego

159

92

76

61

Ilość wniosków przekazanych do prowadzenia Policji

17

9

3

1

Zawiadomienia do Prokuratury

2

3

-

-KLASYFIKACJA UJAWNIONYCH WYKROCZEŃ

 

 

Ogółem

Pouczenia

Mandaty karne/kwota

 

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

17

33

16

15

31

14

2/100zł

2/

150 zł

2/

300 zł

Przeciwko instytucjom

 

67

19

10

-

-

-

57/

12.190 zł

10 wniosków do Sądu

13/28 50

6 wniosków

do Sądu

Grodzkiego

 

9 wniosków do Sądu Grodzkiego

1 przekazno Policji

Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

57

51

58

46

43

57

11/

2.100

8/

1000 zł

1 przekazano Policji

Przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

3287

3795

2778

1305

1708

835

1837/

230.930 92 wnioski

2001/

257.300

1885/ 256.890

Przeciwko zdrowiu

 

152

119

114

147

118

114

5/

500

1/

100 zł

-

Przeciwko mieniu

 

-

-

3 przekazano Policji

-

-

-

-

-

-

Przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej

354

564

179

186

266

111

166/

9.550zł 1 wniosek

298/

15.830

68/ 3.580

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

126

136

76

73

68

50

51/

5.100zł1 wniosek

68/

6.850

26/

2.600

 

W ramach stałych i doraźnych działań w 2010 roku strażnicy:
 • przeprowadzili 1173 kontrole placówek oświatowo-wychowawczych /1027 w 2009r; 615 w 2008r/
 • sprawdzili 924 miejsca przebywania osób bezdomnych /670 w 2009r; 376 w 2008r/
 • kontrolowali 2634 miejsca uznawane za stwarzające zagrożenie przestępczością i wykroczeniami /1741 w 2009r; 620 w 2008r/
 • skontrolowali 178 miejsc sprzedaży i podawania alkoholu /258 w 2009r; 171 w 2008r/
 • skontrolowali 259 nieruchomości, posesji i klatek schodowych /893 w 2009r; 900 w 2008r/
 • skontrolowali 1103 targowiska i parki miejskie /1720 w 2009r; 752 w 2008r/
 • przeprowadzili 247 kontroli sposobu trzymania zwierząt /271 w 2009r; 229 w 2008r/
 • skontrolowali 127 miejsc przebywania bezpańskich psów /178 w 2009r/
 • doprowadzili do miejsc zamieszkania i policyjnej izby zatrzymań 79 osób nietrzeźwych /39 w 2009r; 22 w 2008r/
 • ujawnili 7 przypadków przestępstw przekazując Policji 11 ujętych sprawców /9 w 2009r; 7/4 w 2008r/
 • zabezpieczyli 69 miejsc zdarzeń /52 w 2009r; 49 w 2008r/
 • wykonali 503 konwoje wartości pieniężnych i przedmiotów podlegających ochronie na potrzeby Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Strefy Płatnego Parkowania /418w 2009r; 680 w 2008r/
 • uczestniczyli w zabezpieczeniu 27 imprez o charakterze masowym, imprez kulturalno- rozrywkowych, uroczystości i imprez sportowych /19 w 2009r/
 • przeprowadzili i uczestniczyli w 8 akcjach obejmujacych działania mające na celu rozwiązanie problemów w określonym czasie i miejscu /22 w 2009r; 13 w 2008r/
 • zrealizowali 67 wezwań dla osób przedpoborowych /71 w 2009r; 109 w 2008r/
 • zgłosili 9 przypadków braku rejestracji psów /9 w 2009r; 19 w 2008r/
 • wydali 73 opinie związane z lokalizacją punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /114 w 2009r; 171 w 2008r./
 • uczestniczyli w  28 kontrolach z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • ze zgłoszeń po sprawdzeniu odłowionych zostało 244 bezpańskich psów
 • skontrolowali 146 placówek handlowych
 • zlecili uporządkowanie 336 nieruchomości
 • zlecili usunięcie 9 nielegalnych reklam
 • zgłosili 15 przypadków konieczności wymiany oznakowania

pełniąc służbę w patrolach zmotoryzowanych i pieszych, głównie w godzinach 6.00-22.00, a także doraźnie w innych godzinach, w dni świąteczne i soboty. Normą jest służba w dniach od poniedziałku do piątku w ramach dwóch zmian /6.00-14.00 i 14.00-22.00 / oraz zwiększeniem sił w godzinach 7.30 – 15.30.
Współpracując z Komendą Miejską Policji skierowano 142 /238 w 2009 r, 232 w 2008 r./ strażników do służb łączonych z dzielnicowymi (132), służbą patrolową i ruchu drogowego. Współdziałano również z Inspekcją Transportu Drogowego Oddział w Łomży. Współpraca z miejscową Komendą Policji odbywała się w oparciu o ustalone wcześniej zasady kontaktów i wymiany informacji, jak też poprzez spotkania robocze ustalające zakres działań w określonym czasie i miejscach, przekazywanie sygnałów o konkretnych zjawiskach i symptomach zagrożeń.
Odbywa się bieżąca współpraca z dyżurnymi Komendy Miejskiej i osobami nadzorującymi monitoring miasta, także poprzez bieżący kontakt z patrolami straży operującymi w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy. Strażnicy uzupełniają, zastępują lub wspierają działania policyjne. Normą są stałe służby dzielnicowych i strażników odpowiedzialnych za konkretne rejony miasta.
Przeprowadzono reorganizację w przydziale zadań, wyznaczając nowe rejony  odpowiedzialności za stan porządku na terenie miasta i koordynację działań zapobiegających trwałym naruszeniom norm prawnych, bieżący monitoring sytuacji w rejonie i utrzymywanie kontaktu między innymi z administratorami i przedstawicielami rad osiedli,wspólnot mieszkaniowych i kontaktującymi się w różny sposób mieszkańcami. Wprowadzono podział na 5 rejonów miasta przydzielając jako odpowiedzialnych najbardziej doświadczonych strażników.
Straż Miejska zorganizowała i przeprowadziła akcje mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów w określonych miejscach i czasie oraz dla zdiagnozowania zjawisk mających wpływ na spokój i porządek publiczny. Były to zarówno działania własne prowadzone w określonym czasie siłami własnymi straży, jak też działania w ramach szerszych akcji koordynowanych przez policjantów.

Z działań typowo porządkowych kontynuowano sprawdzone wcześniej jako zasadne czynności kontrolne, ukierunkowane na:
 • działania na rzecz eliminowania skutków bezdomności – "Nie bądź obojętny"
 • działania przywracające porządek przy terenie targowiska miejskiego  jak też eliminowania przypadków handlu doraźnego w innych rejonach miasta – "Rynek"
 • przegląd i kontrolę stanu czystości posesji i miejsc użyteczności publicznej w mieście – "Porządek – Wiosna"
 • sprawdzenie podmiotów gospodarczych w zakresie właściwego organizowania zbycia odpadów – "Firma"
 • sprawdzenie realizacji obowiązku właściwego gospodarowania odpadami – "Pojemnik"
 • eliminowanie potencjalnych przypadków sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim – "STOP 18"
 • potwierdzenie zasadności wyrejestrowania psów, sprawdzenia i zgłoszenia psów bezpańskich, wyeliminowanie braku właściwej opieki właścicieli – "Rejestracja"
 • ograniczenie skutków zimy
Kontynuowano też działania policyjne i wspólne działania w zakresie:
 • ograniczenia zachowań patologicznych w komunikacji miejskiej – "Autobus"
 • poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – cykliczne akcje – "Prędkość", "Trzeźwy poranek", "Znicz", "Bezpieczna droga do szkoły"
 • organizacji bezpiecznego wypoczynku nad wodą – "Plaża", "Bezpieczne wakacje", "Płytka wyobraźnia - to kalectwo"
 • zapobiegania skutkom bezdomności, kierowania bezdomnych do noclegowni i ogrzewalni, zatrzymań do wytrzeźwienia i kierowania do zaopatrzenia medycznego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - "Nie bądź obojętny"
 • przeprowadzono akcję informującą o zachowaniach na wypadek powodzi
Siłami własnymi i we współdziałaniu z innymi podmiotami zabezpieczano:
 • uroczystości religijne – 5/11 strażników
 • imprezy sportowe – 5/7 strażników /mecze, biegi, zawody, Igrzyska Polonijne/
 • imprezy kulturalno – rekreacyjne – 15/31 strażników /Juwenalia, Walizka, Dzień Dziecka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy/
 • wizyty delegacji zagranicznych i Vip- ów /kampanie wyborcze/ – 2/6 strażników
 • współuczestniczono w zbiórkach darów dla powodzian z innych regionów kraju
Wykorzystując posiadany fotoradar w 50 dni /47 w 2009r; 53 w 2008r/ ustawiono 78 punktów pomiarowych prędkości przez 125 godzin 20 min. /131 godzin 45 minut w 2009r; 160 godzin w 2008r./ rejestrując łącznie 1305 wykroczeń /1413 w 2009r; 1465 w 2008r./ i stosując  986 postępowania mandatowe /1123 w 2009r; 1297 w 2008r./ z czego nałożono mandaty karne  na łączną kwotę 148.180 zł /166  750  zł w 2009r; 195 440 zł w 2008r./
Z ogólnej liczby  767 /448 w 2009r; 388 w 2008r./ zgłoszeń mieszkańców:
 • 33 - dotyczyło osób nietrzeźwych i niewłaściwego zachowania po alkoholu, /10 w 2009r; 17 w 2008r./
 • 41 - zagrożeń ze strony wałęsających się psów i niewłaściwego ich trzymania przez właścicieli, /53 w 2009r; 98 w 2008r./
 • 402 niewłaściwego parkowania pojazdów i utrudnień w komunikacji, /137 w 2009r; 111 w 2008r./
 • 71 z monitoringu miejskiego oraz innych zdarzeń i wniosków o interwencję, /94 w 2009r; 162 w 2008r./
 • 220 innych /154 w 2009r/
Wyniki działań Straży Miejskiej Łomży za 2010 rok  pozwalają stwierdzić jednoznacznie, że utrzymywany jest dobry poziom efektywności i skuteczności pracy strażników. Niewątpliwie ma na to wpływ zwiększona liczba służb, system ich planowania, ale także aktywność własna strażników. Ujawnianie nieprawidłowości i wykroczeń wiąże się z właściwą reakcją na zgłoszenia mieszkańców, utrzymywaniem bieżącego kontaktu z przedstawicielami instytucji i administratorami osiedli. Największe znaczenie ma sama obecność patroli w miejscach, gdzie dochodzi najczęściej do łamania prawa. Mieszkańcy oczekują już takiej obecności strażników, korzystają z możliwości bezpośredniego kontaktu, sygnalizują i wskazują zjawiska negatywne oraz formułują swoje oczekiwania.
Bieżący rok musi być czasem kontynuacji przyjętych rozwiązań organizacyjnych w Straży Miejskiej. Rysuje się szansa stabilizacji pewnych działań i przy zakładanym uzupełnieniu stanu zatrudnienia o minimum dwóch kolejnych strażników możliwości organizacyjne przełożą się na dalsze zwiększenie skuteczności i efektywności Straży Miejskiej.

Właściwym staje się przyjęcie, że w 2011 roku należy utrzymać priorytety ukierunkowane na:

 • podniesienie efektywności działań prewencyjnych, zapobiegających tworzeniu się zjawisk patologicznych poprzez szybką, skuteczną i konsekwentną reakcję strażników
 • docieranie do większych grup mieszkańców i wspólnot, pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, ugruntowanie właściwych zachowań
 • systematyczne działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykorzystanie fotoradaru i monitoringu miejskiego do eliminowania przypadków wykroczeń zagrażających głównie pieszym i niechronionym uczestnikom ruchu drogowego
 • wykorzystanie nowych uprawnień do działań wspomagających policjantów w ograniczaniu przestępczości i patologii w mieście, wykraczając poza podstawowe uprawnienia
 • ustabilizowanie rozwiązań organizacyjnych, stworzenie trwałych i przejrzystych procedur w oparciu o zmiany prawnych regulacji funkcjonowania straży.

 

2011-06-13 10:45 Opublikował: Administrator

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED