Gdzie się leczyć w Łomży?

Strona główna » Informacje praktyczne » Służba zdrowia

Gdzie się leczyć w Łomży?

 

Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (sektor publiczny) zabezpiecza Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Siedziba Zakładu:
18 - 400 Łomża,
ul.Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 219-80-44.

Dyrektor: Stanisław Studencki.

Zakład świadczy usługi:
 • z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • ambulatoryjne usługi ginekologiczne
Usługi obejmują:
 • badanie i poradę lekarską
 • leczenie i rehabilitację
 • diagnostykę
 • działalność profilaktyczną i promocję zdrowia
 • orzecznictwo lekarskie
 • porady i usługi pielęgniarskie

  Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej w jednostkach organizacyjnych ZPOZ w Łomży, posiadające odpowiednie kwalifikacje medyczne.

   

  Uprawnionymi do korzystania z świadczeń zdrowotnych Zakładu są:
  1. osoby ubezpieczone w NFZ
  2. osoby zgłaszające się do Zakładu z powodu nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.

   Osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnione są do uzyskania świadczenia zdrowotnego nieodpłatnie po okazaniu umowy na objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i aktualnego dowodu opłacenia bieżącej i wymagalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
   Zakład każdorazowo kontroluje uprawnienia ubezpieczonych do uzyskania bezpłatnych świadczeń lekarskich.

   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką lekarza wykonującego zawód w zakładzie.
   Zakład prowadzi imienne listy osób objętych opieką wg wzoru określonego umową z NFZ.
   Zakład udziela niezbędnych świadczeń osobie ubezpieczonej, która nie złożyła pisemnej deklaracji objęcia opieką w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w okolicznościach gdy ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z opieki wybranego przez siebie świadczeniodawcy.

    

   Prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

   Zakład prowadzi system wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej środowiskowej przez ubezpieczonego poprzez składanie deklaracji i wpisywanie się na imienne listy.
   Wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej można dokonać dwa razy w roku.

    

   Dostępność świadczeń.

   Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia się ubezpieczonego lub w terminie z nim uzgodnionym.
   W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie.
   Poradę można uzyskać zgłaszając się osobiście do gabinetu. W razie potrzeby można zamówić także wizytę domową.

   Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie, a w szczególności osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

    

   Prawa i obowiązki Zakładu:
   • Zakład ma prawo kierowania pacjentów na konsultację i leczenie specjalistyczne.
   • Zakład może kierować ubezpieczonych na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji uzasadnia skierowanie, które jednocześnie wskazuje poziom referencyjny szpitala.
   • Zakład może kierować na leczenie uzdrowiskowe przysługujące ubezpieczonym, które potwierdza NFZ.
   • Zakład wystawia pacjentom zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
   • Zakład w celu zapewnienia ubezpieczonemu realizacji prawa wyboru lekarza specjalisty, szpitala i innego świadczeniodawcy związanego umową z NFZ ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwościach uzyskania świadczeń u innych świadczeniodawców z którymi NFZ zawiera umowy na świadczenie usług zdrowotnych.
   Nie wymagają skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne realizowane przez:

   - ginekologa i położnika,
   - stomatologa,
   - dermatologa i wenerologa,
   - onkologa,
   - psychiatry,
   - okulisty,
   - w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu środków odurzających i substancji psychotropowych oraz od tytoniu,
   - dla osób zakażonych wirusem HIV,
   - dla osób chorych na gruźlicę,
   - dla inwalidów wojennych i kombatantów,
   - dla osób, które uległy wypadkom, zatruciom, urazom oraz innych zagrożeń życia.

   W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli to skierowanie jest wymagane - ubezpieczony ponosi koszty świadczenia.

 

2006-01-16 11:07 Opublikował: Administrator

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED