Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Zasady Prowadzenia Działalnosci » Spółka akcyjna

Spółka akcyjna

Preferowana forma działalności

 • Joint ventures (wspólne przedsięwzięcia) ze znaczną liczbą wspólników.
 • Dla podmiotów, w których nadzór ma być wykonywany jedynie poprzez radę nadzorczą.
 • Dla przedsięwzięć gospodarczych większych rozmiarów.
 • Dla podmiotów planujących wejście na giełdę.
 • Obowiązkowa forma działalności dla banków, firm ubezpieczeniowych, powszechnych towarzystw emerytalnych.

Firma

Może być obrana dowolnie, powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”. Skrót „S.A.”

Status prawny spółki

Kapitałowa spółka handlowa. Posiada osobowość prawną.

Założyciele

 • Jeden lub większa liczba podmiotów spośród: osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Nie może jej założyć – jako jedyny akcjonariusz – jednoosobowa spółka z ograniczoną
 • odpowiedzialnością. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może jednak stać się następczo jedynym akcjonariuszem w spółce akcyjnej, np. poprzez nabycie wszystkich akcji.

Statut spółki

 • Forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
 • Powinien określać co najmniej:

a)    firmę i siedzibę spółki,

b)    przedmiot działalności spółki,

c)     czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

d)    wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,

e)    wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,

f)     liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,

g)    nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,

h)    liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,

i)      pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

 • Ponadto statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:

a)    liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,

b)    wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,

c)     warunków i sposobu umorzenia akcji,

d)    ograniczeń zbywalności akcji,

e)    uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom,

f)     co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

 • · Zmiana postanowień statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością 3 głosów, z zastrzeżeniem, iż uchwała zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

Czynności niezbędne do założenia spółki

 • Przyjęcie statutu spółki w formie aktu notarialnego.
 • Objęcie wszystkich akcji w spółce przez akcjonariuszy.
 • Wniesienie wkładów przez akcjonariuszy.
 • Powołanie zarządu.
 • Powołanie rady nadzorczej.
 • Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Spółka w organizacji (przed zarejestrowaniem w KRS)

Do momentu powołania zarządu, spółka reprezentowana jest przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą założycieli.

Kapitał zakładowy

 • Minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 złotych.
 • Wartość nominalna akcji to minimum 1 grosz.
 • Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.
 • Obowiązkowa weryfikacja przez biegłego rewidenta wartości wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółki. Wyłączenie obowiązku w stosunku do wkładów, których wartość została wcześniej wiarygodnie stwierdzona (np. w sprawozdaniu finansowym).

Akcje

 • Imienne lub na okaziciela.
 • Księga akcji obowiązkowo prowadzona przez zarząd,
 • Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Zarząd

 • Składa się z jednego lub większej liczby członków (tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych).
 • Kadencja – maksymalnie 5 lat.
 • Zakaz konkurencji – z mocy prawa.

Nadzór

 • Brak prawa indywidualnego nadzoru akcjonariusza nad spółką.
 • Rada nadzorcza: ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe,

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Protokoły walnych zgromadzeń sporządzane są w formie aktu notarialnego.

Opodatkowanie

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT według stawki 19%) oraz podatnikiem VAT.

Odpowiedzialność spółki

Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń.

Odpowiedzialność akcjonariuszy

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ryzyko uczestnictwa akcjonariuszy w spółce ogranicza się do kapitału zaangażowanego w objęcie bądź nabycie akcji spółki.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki z tytułu podania fałszywych danych:

a)    fałszywe dane dotyczące dokonania wymaganych statutem wpłat na akcje, wkładów niepieniężnych przy założeniu spółki lub podwyższeniu jej kapitału,

b)    solidarna odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania spółki przez 3 lata od zarejestrowania spółki lub podwyższenia jej kapitału.

 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli za szkodę wyrządzoną wskutek niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.
2015-09-04 13:51 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED