Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Zasady Prowadzenia Działalnosci » Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo - akcyjna

Preferowana forma działalności

 • Inicjatywy gospodarcze polegające na zaangażowaniu wspólnika posiadającego np. know-how (komplementariusza) oraz wspólnika angażującego swój kapitał (akcjonariusza)
 • Dla wspólników (komplementariuszy) chcących chronić spółkę przed wrogim przejęciem.
 • Dla podmiotów pragnących zminimalizować obciążenia fiskalne przy równoczesnym wyłączeniu odpowiedzialności osobistej akcjonariuszy za zobowiązania spółki.

Firma

Może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać nazwisko lub firmę (nazwę) jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie formy prawnej „spółka komandytowo-akcyjna”. Skrót „S.K.A.”

Status prawny spółki

Osobowa spółka handlowa. Brak osobowości prawnej, posiada jednak zdolność prawną, sądową, procesową.

Wspólnicy

 • Komplementariusz – jeden lub większa liczba podmiotów spośród: osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Akcjonariusz – jeden lub większa liczba podmiotów spośród: osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Statut spółki

 • Forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
 • Powinien określać co najmniej:

a)    firmę i siedzibę spółki,

b)    przedmiot działalności spółki,

c)     czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

d)    oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,

e)    wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,

f)     liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,

g)    nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,

h)     organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

 • Zmiana postanowień statutu spółki wymaga zgody wszystkich komplementariuszy oraz uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 3 głosów. Wszystkie te czynności powinny zostać dokonane w formie aktu notarialnego.

Czynności niezbędne do założenia spółki

 • Przyjęcie statutu spółki w formie aktu notarialnego.
 • Objęcie wszystkich akcji przez akcjonariuszy.
 • Wniesienie wkładów przez akcjonariuszy.
 • Powołanie rady nadzorczej – obowiązkowe jedynie, gdy liczba wspólników przekracza 25 osób.
 • Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Kapitał zakładowy

 • Minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 50.000 złotych.
 • Wartość nominalna akcji to minimum 1 grosz.
 • Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.
 • Obowiązkowa weryfikacja przez biegłego rewidenta wartości wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółki przez akcjonariuszy oraz przez komplementariuszy na kapitał zakładowy. Wyłączenie obowiązku w stosunku do wkładów, których wartość została wcześniej wiarygodnie stwierdzona (np. w sprawozdaniu finansowym).

Akcje

 • Imienne lub na okaziciela.
 • Księga akcji obowiązkowo prowadzona przez komplementariuszy mających prawo prowadzenia spraw spółki,
 • Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Reprezentacja spółki

 • Komplementariusze reprezentują spółkę jako przedstawiciele ustawowi, chyba że zostali pozbawieni prawa reprezentacji w statucie spółki lub na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
 • Akcjonariusze mogą reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnicy.

Nadzór

 • Brak prawa indywidualnego nadzoru akcjonariusza nad spółką.
 • Rada nadzorcza wymagana gdy liczba wspólników przekracza 25 osób,

Walne zgromadzenie

 • Protokoły walnych zgromadzeń sporządzane są w formie aktu notarialnego.

Opodatkowanie

 • Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu osiąganego przez nią dochodu, ale jest podatnikiem VAT.
 • Podatkiem dochodowym opodatkowani są jedynie poszczególni wspólnicy:

a)    osoby fizyczne – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

b)    osoby prawne – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Odpowiedzialność spółki

Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń.

Odpowiedzialność wspólników

 • Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką.
 • Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ryzyko uczestnictwa akcjonariuszy w spółce ogranicza się do kapitału zaangażowanego w objęcie bądź nabycie akcji spółki.
2015-09-04 13:42 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED